بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ‌محیط‌زیست، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان

3 کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/jess.2023.382330.1962

چکیده

معدن‌کاری و استخراج منابع معدنی علاوه بر اینکه یک صنعت جهانی است نقش مهمی را نیز در اقتصاد و سرنوشت هر کشوری دارد. با توجه به اینکه عملیات معدن‌کاری در مناطق دورافتاده و حساس از نظر زیست محیطی و یا کمتر توسعه یافته انجام می‌گیرد، اما نمی‌توان از این نکته مهم چشم‌پوشی نمود که مشکلات فراوانی همچون آلودگی آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و مرگ‌ومیر آبزیان را به‌ وجود می‌آورد. اگر معدن‌کاری به شیوه‌ای پایدار مدیریت شود، علاوه بر ایجاد شغل، نوآوری و ترغیب سرمایه‌گذاری باعث تقویت زیرساخت‌های حیاتی هر کشوری خواهد شد. در صورت مدیریت ضعیف، معدن‌کاری منجر به تخریب محیط ‌زیست، جابه‌جایی جمعیت، نابرابری و افزایش درگیری و سایر چالش‌ها می‌شود. معدنکاری سبز نوع مدرنی از الگوی معدن‌کاری است که هدف اصلی آن استخراج منابع به صورت بهینه و به مقدار کافی ،کاهش اثرات زیست محیطی، ایجاد توازن و بهینه‌سازی منافع سرمایه‌گذاری و جامعه بر اساس شاخص‌هایی توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل (SDG) معرفی شده‌اند. معدن به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های انسان می‌باشد که توسعه اقتصادی، فرهنگی و فنی جوامع و کشورها را در طول تاریخ بر عهده داشته است. هدف از شاخص‌های معرفی شده سازمان ملل دستیابی به توسعه پایدار در معدن‌کاری و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مؤثر در زندگی ساکنان اطراف معادن اعم از اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی می‌باشد. در این تحقیق توصیفی-کتابخانه‌ای، به بررسی و بحث در مورد تطابق بین فعالیت معدنی و SDGها و ارتباط معدن با محیط پیرامون پرداخته می‌شود. نخست به تعریف ابعاد توسعه و در نهایت به بررسی شاخص‌های توسعه پایدار پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating environmental sustainability indicators with an emphasis on mines

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad AbdolMalki 1
  • marjan salari 2
  • Somaye AbdolMalki 3
1 Master's degree in civil-environmental engineering, Faculty of Civil Engineering, Sirjan University of Technology
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Sirjan University of Technology
3 Bachelor of Geology, Boali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Mining and extraction of mineral resources, in addition to being a global industry, it also plays an important role in the economy and destiny of any country. Due to the fact that mining operations are carried out in remote and environmentally sensitive or less developed areas, we cannot ignore the important point that it causes many problems such as surface water and ground water pollution and aquatic mortality. If mining is managed in a sustainable manner, in addition to creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In the case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. If mining is managed in a sustainable manner, so creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. Green mining is a modern type of mining model whose main goal is to extract resources optimally and in sufficient quantity, reduce environmental impacts, create balance and optimize the benefits of investment and society based on sustainable development indicators introduced by the United Nations (SDG). Mining is one of the oldest human activities that has been responsible for the economic, cultural and technical development of societies and countries throughout history. The goal of the indicators introduced by the United Nations is to achieve sustainable development in mining and to take into account all aspects that are effective in the lives of the residents around the mines, including economic, social and environmental aspects. In this descriptive-library research, the compatibility between mining activity and SDGs and the relationship between mining and the surrounding environment are investigated and discussed. First, the dimensions of development are defined and finally, sustainable development indicators are examined.
Mining and extraction of mineral resources, in addition to being a global industry, it also plays an important role in the economy and destiny of any country. Due to the fact that mining operations are carried out in remote and environmentally sensitive or less developed areas, we cannot ignore the important point that it causes many problems such as surface water and ground water pollution and aquatic mortality. If mining is managed in a sustainable manner, in addition to creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In the case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. If mining is managed in a sustainable manner, so creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. Green mining is a modern type of mining model whose main goal is to extract resources optimally and in sufficient quantity, reduce environmental impacts, create balance and optimize the benefits of investment and society based on sustainable development indicators introduced by the United Nations (SDG). Mining is one of the oldest human activities that has been responsible for the economic, cultural and technical development of societies and countries throughout history. The goal of the indicators introduced by the United Nations is to achieve sustainable development in mining and to take into account all aspects that are effective in the lives of the residents around the mines, including economic, social and environmental aspects. In this descriptive-library research, the compatibility between mining activity and SDGs and the relationship between mining and the surrounding environment are investigated and discussed. First, the dimensions of development are defined and finally, sustainable development indicators are examined.
Mining and extraction of mineral resources, in addition to being a global industry, it also plays an important role in the economy and destiny of any country. Due to the fact that mining operations are carried out in remote and environmentally sensitive or less developed areas, we cannot ignore the important point that it causes many problems such as surface water and ground water pollution and aquatic mortality. If mining is managed in a sustainable manner, in addition to creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In the case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. If mining is managed in a sustainable manner, so creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. Green mining is a modern type of mining model whose main goal is to extract resources optimally and in sufficient quantity, reduce environmental impacts, create balance and optimize the benefits of investment and society based on sustainable development indicators introduced by the United Nations (SDG). Mining is one of the oldest human activities that has been responsible for the economic, cultural and technical development of societies and countries throughout history. The goal of the indicators introduced by the United Nations is to achieve sustainable development in mining and to take into account all aspects that are effective in the lives of the residents around the mines, including economic, social and environmental aspects. In this descriptive-library research, the compatibility between mining activity and SDGs and the relationship between mining and the surrounding environment are investigated and discussed. First, the dimensions of development are defined and finally, sustainable development indicators are examined.
Mining and extraction of mineral resources, in addition to being a global industry, it also plays an important role in the economy and destiny of any country. Due to the fact that mining operations are carried out in remote and environmentally sensitive or less developed areas, we cannot ignore the important point that it causes many problems such as surface water and ground water pollution and aquatic mortality. If mining is managed in a sustainable manner, in addition to creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In the case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. If mining is managed in a sustainable manner, so creating jobs, innovation and encouraging investment, it will strengthen the critical infrastructure of any country. In case of poor management, mining leads to environmental destruction, population displacement, inequality and increased conflict and other challenges. Green mining is a modern type of mining model whose main goal is to extract resources optimally and in sufficient quantity, reduce environmental impacts, create balance and optimize the benefits of investment and society based on sustainable development indicators introduced by the United Nations (SDG). Mining is one of the oldest human activities that has been responsible for the economic, cultural and technical development of societies and countries throughout history. The goal of the indicators introduced by the United Nations is to achieve sustainable development in mining and to take into account all aspects that are effective in the lives of the residents around the mines, including economic, social and environmental aspects. In this descriptive-library research, the compatibility between mining activity and SDGs and the relationship between mining and the surrounding environment are investigated and discussed. First, the dimensions of development are defined and finally, sustainable development indicators are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining
  • Sustainable Development
  • United Nations
  • SDG