امکان سنجی بکارگیری پنل های خورشیدی جهت تامین انرژی شهرستان نظر آباد با استفاده از تصاویر حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه محقق ردبیل

10.22034/jess.2023.402200.2056

چکیده

چکیده
خورشید به عنوان منبع انرژی، سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی‌های دیگر شناخته شده است. تابش جهانی خورشید یکی از سازه‌های بنیادی هر گستره اقلیمی شمرده می‌شود. از این رو، شناخت ویژگی‌ها و نیز پیش‌بینی این سازه‌های اساسی، تاثیر زیادی در برنامه‌ریزی‌های وابسته به انرژی دارد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب و کم‌هزینه برای تخمین تابش خورشیدی، در سال‌های اخیر بوده است. جهت انجام این پژوهش، از تصاویر مربوط به سال 2020 ماهواره لندست 8 سنجنده OLI و سنجنده TIRS و الگوریتم سبال استفاده شد. از نرم‌افزارENVI جهت تصحیحات هندسی، اتمسفری و رادیومتریک تصاویر ماهواره‌ای و همچنین اجرای محاسبات مربوط به مدل سبال و از نرم‌افزار ArcGIS جهت ایجاد پایگاه داده، تحلیل‌های مکانی، عملیات کارتوگرافیکی و در نهایت پیاده کردن مدل استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین بیشترین تابش موج کوتاه ورودی به میزان 904 وات بر مترمربع در تاریخ 09/08/2020 و کمترین مقدار در تاریخ 10/9/2020 به میزان 500 وات بر مترمربع بوده است. این در حالی است که بیشترین مقدار تابش خالص در تاریخ 09/08/2020 به میزان 320 کیلومتر و کمترین مقدار در 10/09/2020 به میزان 39 کیلومتر محاسبه شده است.تفاوت در مقدار تابش خالص رسیده به زمین در منطقه مورد مطالعه، ناشی از تفاوت زاویه تابش خورشید و تعداد ساعات آفتابی در ماه‌های مختلف سال است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تابش خورشیدی در منطقه، در سال مورد بررسی پتانسیل لازم برای اجرای طرح‌های فتوولتائیک خورشیدی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of using solar panels to provide energy in Nazarabad using thermal images

نویسندگان [English]

  • Sayyad Asghari Saraskanrood 1
  • Maryam Mohammadzadeh 2
1
2 uma ardabil
چکیده [English]

Extended abstract
Abstract
The sun is known as the source of energy, the beginning of life and the source of all other energies. The global radiation of the sun is considered one of the fundamental structures of every climate. Therefore, knowing the characteristics and predicting these basic structures has a great impact on energy-related planning. The use of satellite images and remote sensing models as a suitable and low-cost tool for estimating solar radiation has been in recent years. In order to carry out this research, the images of 2020 Landsat 8 satellite, OLI sensor, TIRS sensor and Sabal algorithm were used. ENVI software was used for geometrical, atmospheric and radiometric corrections of satellite images, as well as the execution of calculations related to the Sabal model, and ArcGIS software was used for creating a database, spatial analysis, cartographic operations and finally implementing the model. The results show that the average of the highest incoming shortwave radiation was 904 watts per square meter on 09/08/2020 and the lowest value was 500 watts per square meter on 10/9/2020. Meanwhile, the highest amount of net radiation on 09/08/2020 was calculated as 320 km and the lowest amount on 10/09/2020 as 39 km. The difference in the amount of net radiation reaching the ground in the studied area, It is caused by the difference in the angle of the sun and the number of sunny hours in different months of the year. Finally, it can be concluded that the solar radiation in the region has the necessary potential for the implementation of solar photovoltaic projects in the year under review.

"Solar Radiant Energy", "Sebal Algorithm", "Remote Measurement", "Nazarabad City".
Introduction
The sun is the most basic energy provider for all human life processes on earth and is necessary for the continuation of life. The sun's radiation is also very effective on the weather processes that determine the environment around us. The amount of energy received from the sun is transferred to the earth from the sun's radiation, and the energy from it causes many processes on the earth's surface. Today, the use of renewable energy is one of the important and fundamental tasks for the optimal use of the climatic capabilities of each geographical area. Global solar radiation is one of the basic structures of any type of climate in any part of the world. Therefore, knowing the characteristics, knowledge and also predicting these root structures has a strong foothold in the planning and management of researches that require energy. Solar radiation is one of the most basic processes affecting the climate of any region, and by knowing this important issue, appropriate measures can be planned for its applications. In many remote and mountainous areas where electricity supply is very difficult, the power obtained from solar radiation can be the second method for fossil and non-renewable fuels. Especially that the use of this type of energy is free from factors such as environmental pollution.
Methodology
In this research, Landsat 8 satellite images were used in one period for the months of 2020 to investigate and verify the use of solar radiation energy (Table No. 1). ENVI software was used for geometric, atmospheric and radiometric corrections of satellite images, as well as the execution of calculations related to the Sabal model, and ArcGIS software was used for creating a database, spatial analysis, cartographic operations and finally implementing the model. Further, the calculations related to the Sabal model were performed in the environment of ENVI and ArcGIS software, and the amount of net radiation in the study area was calculated and analyzed. It is necessary to explain that the available images of the months of the year for the studied area are completely cloudy and considering that in Sabal's algorithm, net radiation values are obtained by measuring the sun's descent from cloud-free images, it is possible to use the images of the above-mentioned months.
Results
Radiant power and net radiation shows a significant increase compared to the previous months and has reached its highest level both in the amount of radiation and in the area. Also, the highest percentage of net radiation distribution in this month is 904 watts per square meter, and on 09/08/2020, in the range of 813-904 watts per square meter, the maximum amount of total net radiation was 362 km. Also, in this month, the lowest radiation was received in the range of 304-344 watts per square meter of 53 km of net radiation. As it is clear from the figure, Nazarabad city has the highest temperature distribution of net radiation in all parts of the city, but it has the highest amount in the southern part.

Discussion & Conclusions
In order to carry out this research, the images of 2020 Landsat 8 satellite, OLI sensor, TIRS sensor and Sabal algorithm were used. ENVI software was used for geometrical, atmospheric and radiometric corrections of satellite images, as well as the execution of calculations related to the Sabal model, and ArcGIS software was used for creating a database, spatial analysis, cartographic operations and finally implementing the model. The results show that the average of the highest incoming shortwave radiation was 904 watts per square meter on 09/08/2020 and the lowest value was 500 watts per square meter on 10/9/2020. Meanwhile, the highest amount of net radiation on 09/08/2020 was calculated as 320 km and the lowest amount on 10/09/2020 as 39 km. The difference in the amount of net radiation reaching the ground in the studied area, It is caused by the difference in the angle of the sun and the number of sunny hours in different months of the year. Finally, it can be concluded that the solar radiation in the region has the necessary potential for the implementation of solar photovoltaic projects in the year under review. The difference in the amount of net radiation reaching the ground in the studied region is caused by the difference in the angle of the sun and the number of hours. It is sunny in different months of the year.

Keywords
‘"Solar Radiant Energy", "Sebal Algorithm", "Remote Measurement", "Nazarabad City".

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Solar Radiant Energy"
  • "Sebal Algorithm"
  • "Remote Measurement"
  • "Nazarabad City"