دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1402 
بررسی وضعیت بهداشت مسکن مناطق روستایی شهرستان بناب

صفحه 5901-5909

10.22034/jess.2022.304803.1650

غلامحسین صفری؛ صفر علی داداش زاده؛ احمد هاشمی اصل؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان

صفحه 6023-6031

10.22034/jess.2022.332855.1740

سهیلا یوسف وند؛ حسین بارانی؛ مژگان سادات عظیمی؛ حمید نیک نهاد؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان


اصلاح خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با گیاه پالایی وتیور

صفحه 6084-6091

10.22034/jess.2022.342720.1787

ساسان محسن زاده؛ محمد رضا کشت ورز؛ مهدی محسن زاده؛ مهدی نظری؛ مجتبی پورباقری؛ عرفان آتش دهقان