ارزیابی شدت خطر بیابان‌زایی در دشت جیرفت با تاکید بر معیارهای زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا - دانشکده علوم انسانی- دانشگاه جیرفت

10.22034/jess.2022.363579.1881

چکیده

بیابان‌زایی یکی از موانع اصلی در تأمین نیازهای ساکنین مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌شمار می‌رود که درک و شناخت وضعیت بیابان‌زایی در هر منطقه، گام نخست برنامه‌ریزی منطقی به منظور بیابان‌زدایی می‌باشد. از این رو، در پژوهش حاضر، شدت خطر بیابان‌زایی در دشت جیرفت با استفاده از "مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی" و با تاکید بر معیار زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا، نقشه واحدهای کاری با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی، کاربری اراضی و تصاویر سنجنده لندست 8 و با بهره‌گیری از تصاویر گوگل ارث تهیه شد و در هر واحد، شاخص‌های "شیب"، "نوع بهره برداری از واحد کاری" و "حساسیت سنگ به فرسایش" ارزش‌گذاری گردید و در نهایت با تلفیق شاخص‌ها با استفاده از میانگین‌گیری هندسی، ارزش معیار مربوطه محاسبه، و نقشه شدت خطر بیابان‌زایی تهیه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دشت جیرفت از لحاظ بیابان‌زایی و از حیث معیار زمین شناسی و ژئومورفولوژی در کلاس متوسط (II) طبقه‌بندی می‌گردد که شاخص بهره برداری از واحد کاری بعنوان با امتیاز متوسط 3، بعنوان مهمترین عامل در بیابانزایی منطقه تاثیرگذار بوده است. بر این اساس در دشت جیرفت اگر چه عامل زمین شناسی و ژئومورفولوژی، با شدت متوسطی موجبات خطر بیابان‌زایی را مهیا نموده است اما این امر می‌تواند با استفاده ناپایدار از اراضی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بستر مناسبی را به منظور تبدیل خطر به یک بحران محیطی ممکن پذیر نماید، که نیازمند اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر اساس اهداف توسعه پایدار و توجه به اصول و قواعد آمایش سرزمین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Desertification Hazard in the Jiroft Plain with Emphasis on Geology and Geomorphology Criteria

نویسنده [English]

  • keramat nezhadafzali
Department of Geography - Faculty of Humanities - Jiroft University
چکیده [English]

Desertification asone of the most important of environmental threats in the present century,is one of the main obstacles to meeting the needs of the inhabitants of arid and semi-arid areas.better understanding of desertification severity and determining the most effective factors on it are the first steps to de-desertification. For this purpose, the severity of the Jiroft plain to desertification was investigated using IMDPA method on the basis of geological and geomorphological criteria. Firstly work unit map was created using geology, land use map, Landsat 8 satellite imagery and Google Earth data. In each unit the "slope", "land use" and "erodibility" indices scored and combined with each other by calculating geometric mean of indices, finally the map of desertification hazard was generated in GIS10.3 software.
The results of this study showed that Jiroft plain was classified in moderate class (II) of desertification hazard. Accordinglyalthoughin the Jiroft plain the geological and geomorphological factors have moderate intensity on desertification but it can be turning a risk to an environmental crisis by unsustainable use of lands and natural resources. According to findings, it can be concluded that the management strategies and landuse activities in Jiroft Plain needs to consider the spatial planning.Desertification asone of the most important of environmental threats in the present century,is one of the main obstacles to meeting the needs of the inhabitants of arid and semi-arid areas.better understanding of desertification severity and determining the most effective factors on it are the first steps to de-desertification. For this purpose, the severity of the Jiroft plain to desertification was investigated using IMDPA method on the basis of geological and geomorphological criteria. Firstly work unit map was created using geology, land use map, Landsat 8 satellite imagery and Google Earth data. In each unit the "slope", "land use" and "erodibility" indices scored and combined with each other by calculating geometric mean of indices, finally the map of desertification hazard was generated in GIS10.3 software.
The results of this study showed that Jiroft plain was classified in moderate class (II) of desertification hazard. Accordinglyalthoughin the Jiroft plain the geological and geomorphological factors have moderate intensity on desertification but it can be turning a risk to an environmental crisis by unsustainable use of lands and natural resources. According to findings, it can be concluded that the management strategies and landuse activities in Jiroft Plain needs to consider the spatial planning.Desertification asone of the most important of environmental threats in the present century,is one of the main obstacles to meeting the needs of the inhabitants of arid and semi-arid areas.better understanding of desertification severity and determining the most effective factors on it are the first steps to de-desertification. For this purpose, the severity of the Jiroft plain to desertification was investigated using IMDPA method on the basis of geological and geomorphological criteria. Firstly work unit map was created using geology, land use map, Landsat 8 satellite imagery and Google Earth data. In each unit the "slope", "land use" and "erodibility" indices scored and combined with each other by calculating geometric mean of indices, finally the map of desertification hazard was generated in GIS10.3 software.
The results of this study showed that Jiroft plain was classified in moderate class (II) of desertification hazard. Accordinglyalthoughin the Jiroft plain the geological and geomorphological factors have moderate intensity on desertification but it can be turning a risk to an environmental crisis by unsustainable use of lands and natural resources. According to findings, it can be concluded that the management strategies and landuse activities in Jiroft Plain needs to consider the spatial planning.Desertification asone of the most important of environmental threats in the present century,is one of the main obstacles to meeting the needs of the inhabitants of arid and semi-arid areas.better understanding of desertification severity and determining the most effective factors on it are the first steps to de-desertification. For this purpose, the severity of the Jiroft plain to desertification was investigated using IMDPA method on the basis of geological and geomorphological criteria. Firstly work unit map was created using geology, land use map, Landsat 8 satellite imagery and Google Earth data. In each unit the "slope", "land use" and "erodibility" indices scored and combined with each other by calculating geometric mean of indices, finally the map of desertification hazard was generated in GIS10.3 software.
The results of this study showed that Jiroft plain was classified in moderate class (II) of desertification hazard. Accordinglyalthoughin the Jiroft plain the geological and geomorphological factors have moderate intensity on desertification but it can be turning a risk to an environmental crisis by unsustainable use of lands and natural resources. According to findings, it can be concluded that the management strategies and landuse activities in Jiroft Plain needs to consider the spatial planning.Desertification asone of the most important of environmental threats in the present century,is one of the main obstacles to meeting the needs of the inhabitants of arid and semi-arid areas.better understanding of desertification severity and determining the most effective factors on it are the first steps to de-desertification. For this purpose, the severity of the Jiroft plain to desertification was investigated using IMDPA method on the basis of geological and geomorphological criteria. Firstly work unit map was created using geology, land use map, Landsat 8 satellite imagery and Google Earth data. In each unit the "slope", "land use" and "erodibility" indices scored and combined with each other by calculating geometric mean of indices, finally the map of desertification hazard was generated in GIS10.3 software.
The results of this study showed that Jiroft plain was classified in moderate class (II) of desertification hazard. Accordinglyalthoughin the Jiroft plain the geological and geomorphological factors have moderate intensity on desertification but it can be turning a risk to an environmental crisis by unsustainable use of lands and natural resources. According to findings, it can be concluded that the management strategies and landuse activities in Jiroft Plain needs to consider the spatial planning.Desertification asone of the most important of environmental threats in the present century,is one of the main obstacles to meeting the needs of the inhabitants of arid and semi-arid areas.better understanding of desertification severity and determining the most effective factors on it are the first steps to de-desertification. For this purpose, the severity of the Jiroft plain to desertification was investigated using IMDPA method on the basis of geological and geomorphological criteria. Firstly work unit map was created using geology, land use map, Landsat 8 satellite imagery and Google Earth data. In each unit the "slope", "land use" and "erodibility" indices scored and combined with each other by calculating geometric mean of indices, finally the map of desertification hazard was generated in GIS10.3 software.
The results of this study showed that Jiroft plain was classified in moderate class (II) of desertification hazard. Accordinglyalthoughin the Jiroft plain the geological and geomorphological factors have moderate intensity on desertification but it can be turning a risk to an environmental crisis by unsustainable use of lands and natural resources. According to findings, it can be concluded that the management strategies and landuse activities in Jiroft Plain needs to consider the spatial planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " erosion "
  • " land use "
  • " Geomorphological facies "
  • "
  • IMDPA "