بررسی تنوع گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی در جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه اردبیل

10.22034/jess.2022.362427.1874

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تنوع گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی در جنگل‌های ارسباران انجام شد. 36 قطعه نمونه‌ (100 متر × 50 متر (0.5 هکتار) در یک شبکه تصادفی سیستماتیک 800 × 800 متر مورد بررسی قرار گرفت. در هر قطعه نمونه، هر ساقه به عنوان گونه شناسایی شد و فراوانی و قطر برابر سینه تمامی گونه‌ها اعم از گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی و گونه‌های فاقد محصولات غیرچوبی اندازه‌گیری شد. برای بررسی و مقایسه تنوع زیستی از شاخص‌های تنوع گونه‌ای سیمپسون و شانون_وینر، برای محاسبه غنای گونه‌ای از شاخص‌های غنای مارگالف و غنای منهنیک و برای یکنواختی گونه‌ای از شاخص‌های یکنواختی پایلو و هیل استفاده شد. مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی با استفاده از نرم‌افزار Past تعیین شد. جهت بررسی تاثیر گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی در تنوع‌زیستی گونه‌ها از آزمون t جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد که گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی تاثیر نسبتا زیادی در تنوع‌زیستی گونه‌های گیاهی منطقه مورد تحقیق دارند. شاخص غنای گونه‌ای و تنوع گونه‌ای در نبود گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی کاهش و شاخص یکنواختی افزایش می‌یابد. این مهم می-تواند به عنوان فرصتی برای ایجاد استراتژی جایگزین برای مدیریت پایدار جنگل با مشارکت و اجازه دادن به جامعه محلی برای استفاده از منابع غیرچوبی به جای استفاده‌های مخرب مانند برداشت چوب یا تغییر کاربری زمین استفاده شود. انگیزه استفاده از محصولات غیرچوبی می‌تواند به معیشت پایدار جوامع محلی کمک کند، که در صورت تحقق، می‌تواند علاقه آن‌ها را برای حفاظت و توسعه بهتر جنگل جلب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the diversity of non-wood product providing species in Arasbaran forests

نویسندگان [English]

  • ayeshe esmaili 1
  • sajad Ghanbari 2
1 university urmia
2 university ardabil
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the diversity of non-wood products providing species in Arasbaran forests. 36 sample plots (100 m × 50 m (0.5 ha)) were investigated in a systematic random grid of 800 × 800 m. In each sample plot, each stem was identified as a species, and the frequency and diameter at the breast height of all species were included. Species with non-wood products and species without non-wood products were measured. To investigate and compare the biodiversity were used the Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the Margalf richness and Mennick richness indices, and for the uniformity of a species of Pylo and Hill uniformity indices. Biodiversity index values were determined using Past software. Paired t-test was used to investigate the effect of species with non-wood products on species biodiversity. The results showed that species non wood products providing species have a relatively large impact on the biodiversity of plant species in the research area. The species richness index and species diversity decrease in the absence of species with non-wood products and the uniformity index increases. This can be considered as an opportunity to create an alternative strategy for sustainable forest management by participating and allowing the local community to use non-wood resources instead of destructive uses such as wood harvesting or land use change. Incentivizing the use of non-wood products can contribute to the sustainable livelihoods of local communities, which, if realized, can attract their interest for better forest conservation and development.
This research was conducted with the aim of investigating the diversity of non-wood products providing species in Arasbaran forests. 36 sample plots (100 m × 50 m (0.5 ha)) were investigated in a systematic random grid of 800 × 800 m. In each sample plot, each stem was identified as a species, and the frequency and diameter at the breast height of all species were included. Species with non-wood products and species without non-wood products were measured. To investigate and compare the biodiversity were used the Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the Margalf richness and Mennick richness indices, and for the uniformity of a species of Pylo and Hill uniformity indices. Biodiversity index values were determined using Past software. Paired t-test was used to investigate the effect of species with non-wood products on species biodiversity. The results showed that species non wood products providing species have a relatively large impact on the biodiversity of plant species in the research area. The species richness index and species diversity decrease in the absence of species with non-wood products and the uniformity index increases. This can be considered as an opportunity to create an alternative strategy for sustainable forest management by participating and allowing the local community to use non-wood resources instead of destructive uses such as wood harvesting or land use change. Incentivizing the use of non-wood products can contribute to the sustainable livelihoods of local communities, which, if realized, can attract their interest for better forest conservation and development.
This research was conducted with the aim of investigating the diversity of non-wood products providing species in Arasbaran forests. 36 sample plots (100 m × 50 m (0.5 ha)) were investigated in a systematic random grid of 800 × 800 m. In each sample plot, each stem was identified as a species, and the frequency and diameter at the breast height of all species were included. Species with non-wood products and species without non-wood products were measured. To investigate and compare the biodiversity were used the Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the Margalf richness and Mennick richness indices, and for the uniformity of a species of Pylo and Hill uniformity indices. Biodiversity index values were determined using Past software. Paired t-test was used to investigate the effect of species with non-wood products on species biodiversity. The results showed that species non wood products providing species have a relatively large impact on the biodiversity of plant species in the research area. The species richness index and species diversity decrease in the absence of species with non-wood products and the uniformity index increases. This can be considered as an opportunity to create an alternative strategy for sustainable forest management by participating and allowing the local community to use non-wood resources instead of destructive uses such as wood harvesting or land use change. Incentivizing the use of non-wood products can contribute to the sustainable livelihoods of local communities, which, if realized, can attract their interest for better forest conservation and development.
This research was conducted with the aim of investigating the diversity of non-wood products providing species in Arasbaran forests. 36 sample plots (100 m × 50 m (0.5 ha)) were investigated in a systematic random grid of 800 × 800 m. In each sample plot, each stem was identified as a species, and the frequency and diameter at the breast height of all species were included. Species with non-wood products and species without non-wood products were measured. To investigate and compare the biodiversity were used the Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the Margalf richness and Mennick richness indices, and for the uniformity of a species of Pylo and Hill uniformity indices. Biodiversity index values were determined using Past software. Paired t-test was used to investigate the effect of species with non-wood products on species biodiversity. The results showed that species non wood products providing species have a relatively large impact on the biodiversity of plant species in the research area. The species richness index and species diversity decrease in the absence of species with non-wood products and the uniformity index increases. This can be considered as an opportunity to create an alternative strategy for sustainable forest management by participating and allowing the local community to use non-wood resources instead of destructive uses such as wood harvesting or land use change. Incentivizing the use of non-wood products can contribute to the sustainable livelihoods of local communities, which, if realized, can attract their interest for better forest conservation and development.
This research was conducted with the aim of investigating the diversity of non-wood products providing species in Arasbaran forests. 36 sample plots (100 m × 50 m (0.5 ha)) were investigated in a systematic random grid of 800 × 800 m. In each sample plot, each stem was identified as a species, and the frequency and diameter at the breast height of all species were included. Species with non-wood products and species without non-wood products were measured. To investigate and compare the biodiversity were used the Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the Margalf richness and Mennick richness indices, and for the uniformity of a species of Pylo and Hill uniformity indices. Biodiversity index values were determined using Past software. Paired t-test was used to investigate the effect of species with non-wood products on species biodiversity. The results showed that species non wood products providing species have a relatively large impact on the biodiversity of plant species in the research area. The species richness index and species diversity decrease in the absence of species with non-wood products and the uniformity index increases. This can be considered as an opportunity to create an alternative strategy for sustainable forest management by participating and allowing the local community to use non-wood resources instead of destructive uses such as wood harvesting or land use change. Incentivizing the use of non-wood products can contribute to the sustainable livelihoods of local communities, which, if realized, can attract their interest for better forest conservation and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arasbaran forests
  • biodiversity indicators
  • non-wood products
  • species richness