مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه پیام نور زاهدان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و مدیریت واحدها-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان-ایران

10.22034/jess.2023.392543.2001

چکیده

تعادل بین تأمین خواسته های نسل فعلی و اتی از اهداف برنامه ریزان اقتصاد منابع طبیعی می‌باشد چرا که بهره برداری از منابع طبیعی می‌بایستی بگونه ای باشد که برای نسل‌های آتی حفظ گردند. لازمه این امر توجه بیش از پیش به مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور می‌باشد. در این راستا استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا جهت تعیین مقادیر بهینه برداشت و مدیریت صحیح منابع در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، لازمه‌ی تحقق اهداف مذکور بوده و در یاری ‌رساندن به بهره‌برداران نقش مهمی را ایفا می‌کند. بنابراین در این پژوهش پس از ارائه روشی برای برآورد ارزش خالص حاصل از برداشت منابع به طرح مدلی پویا جهت بهینه‌سازی مقادیر برداشت شیلات در منطقه استان س وب در سال 99-1400 پرداخته شد. به همین منظور، مدلی پویا جهت برداشت بهینه از منابع شیلات با استفاده روش ضریب لاگرانژ برآورد شد. پس از بهینه‌سازی میزان مقادیر برداشت از منبع، مجموع ارزش منافع کنونی خالص به کمک مدل برنامه‌ریزی پویا در حدود 75/22 میلیون دلار برآورد شد که حاکی از افزایش ارزش منافع کنونی به میزان 46/7 میلیون دلار نسبت به حالت فعلی است. در پایان نیز استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی پویا به علت انعطاف‌پذیری آن‌ها و قابلیت محاسبه داده‌های سری زمانی در جهت تخصیص منابع طبیعی تجدیدپذیر طی دوره‌های متوالی برداشت از منابع توصیه می‌شود. استفاده از این مدل‌ها علاوه بر تعیین برنامه مناسب و زمان‌بندی شده برای برداشت از منابعی طبیعی تجدید‌پذیر، سبب حفظ و پایداری این منابع در بلند‌مدت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective Natural Resource Economics to Sustainability Country's Renewable and Non-renewable Sources (Case Study: Fishery Chabahar Area)

نویسندگان [English]

  • Paresa Sargolzaee Nizami 1
  • shseyedmahdi Hoseyni 2
  • maryam sarani 3
1 Master of Economic Sciences, Islamic Economics, Payam Noor Zahedan University
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University, Iran
3 Graduate of Agricultural Economics Engineering, Production and Management Orientation,University Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Introduction
Since the fisheries sector is one of the important economic sectors that plays a significant role in providing income and employment for the coastal people of the country. In order to maintain the stability of aquatic resources and access to numerous economic, biological, social and planning goals in aquatic resources, it seems inevitable (Rezaat Kish and Badam Firoz, 2017). One of the important goals in fisheries management is to maintain the process of fishing and harvesting from Aquatic resources and sustainable fishing levels. In order to measure the achievement of goals in the process of sustainable development, a series of indicators should be used. Fisheries management for sustainable development is a multi-dimensional activity that should be investigated in a wide area that requires information and data, or indicators other than fish stocks and fishing activity (Wang et al., 2014). Increasing awareness by economic experts, formulating policies, principles, rules and regulations and also expression of scientific models and strategies appropriate harvested and productivity of natural resources, suitable field for the growth and development of other sectors (industry, commerce, agriculture and services) provided and will lead to a stable outlook in country.

Methodology
One of the most important management tools and solutions that can play a constructive role in the sustainability of natural resources is the use of advanced economic models. For this purpose, in this research, after presenting a method to estimate the net value of resource extraction, a dynamic model was designed to optimize the extraction values. The Lagrange coefficient method was also proposed as another solution in this research. This method is essential for optimizing resources that are harvested in the long term.
Estimating the present value of net benefits from natural resources
The present value of net benefits (NPV) in economics is one of the standard methods for evaluating economic projects. In this method, the cash flow of income and expenses is discounted to the daily rate based on the time of occurrence of income or expenses. In this way, in the cash flow, the time value of spending or earning income is included. Net present value in natural resource economics is used to estimate the present value of resource extraction.
The exploitation of natural resources due to rapid population growth and meet the basic human needs of growing and developing. This growth in addition to, production technology developed and harvesting of resources in large scale, emphasis to sustainable economic and environmental activities. According to the vulnerable renewable and non-Renewable resources of countries require that exploit them, for removal existing needs in a manner to be achieved that these resources remain sustainable for coming generation. Achieving this goal requires strong leadership on utilization of existing resources in nature. In this regard, the use of dynamic models for determining optimal amount of harvest and right resource management in the short term and long time periods, necessary to proving to be true this goals and the important role in assist to farmers. For the design of the dynamic optimization model was used Lagrange multiplier method In Chabahar area of Sistan and Baluchestan province in 2021. Excel software was used to solve the model.

Conclusion
Today, the exploitation of natural resources is growing and developing due to the rapid growth of the population and meeting the basic human needs. This growth is in such a way that in addition to the development of the technology of production and harvesting of fishery resources on a large scale, it also emphasizes the economic and environmental sustainability of the activities. In this research presented model to determine optimal amount harvest fishery resources in future periods. This model due to changes in discount rates in various periods of time was to be able to allocate resources in a way that in all periods have maximum profit and net benefits. And causes reduce speed to empty store resource and assist to sustainable of resource. The results showed that the storage of a fishery affected by factors such as the amount of storage, the harvest of the source, the discount rate, rate of return on investment and saving rates is a renewable source. Also the result showed that harvest fish from a fishery over 10 periods with fixed-rate of about 0.05 percent, and started from the second year Total value of net benefits in this case is the equivalent of 15.29 million rials. While that after implementing dynamic planning model amount of fish of resource changed of 0.05 to 0.124. After optimization amount harvest of resource, total net present value by model dynamic planning to estimate 22.75 million rials that indicating increase net present value 7.46 million rials regard to present state. Also the net present value of benefits (NPV) of fish harvested during the 10 consecutive periods reduced to increase discount rate and with discount rate cut has increased. In other words, the relationship between changes in the present value of net benefits and the discount rate indirect or reverse. In addition, by increasing and decreasing the rate of return on investment, increase and decrease the amount of storage. This suggests the existence of a direct relationship between changes rate of return on investment and save the fish is over 10 consecutive periods. And relationship between the rate of return on investment and change of net present value of harvesting fish during 10 consecutive periods.
In the end, is recommended the use of dynamic programming models due to its flexibility and ability to calculate time series data in order to allocate renewable natural resources during consecutive periods harvesting of resources. The use of these models to determine the appropriate and schedule program for the harvest of natural resource renewable, cause to protection and stability this resources in long term. In the end, the use of dynamic planning models is recommended due to their flexibility and the ability to calculate time series data in order to allocate renewable natural resources during successive periods of resource extraction. The use of these models, in addition to determining a suitable and scheduled program for the extraction of renewable natural resources, causes the preservation and sustainability of these resources in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Dynamic programming
  • Lagrange multiplier methods
  • Sustainability natural resource
  • Fishery