ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه معماری (منظر)، دانشگاه علم و صنعت

3 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 گروه هنرهای اسلامی، دانشگاه نبی اکرم. تبریز. ایران

10.22034/jess.2023.393538.2006

چکیده

ورودی های شهر به عنوان مهم ترین اجزای شهر می باشند و علی رغم اهمیت به سزای آن در بازنمایی هویت شهر به مقوله ای فراموش شده تبدیل گشته و در اکثر شهرهای کشور ما اثری از یک فضای ورودی با تمامی خصوصیاتی که بایـد داشـته باشد دیده نمی شود. بدین نحو هم اکنون شاهد شهرهایی هستیم که اثری از یک فضای ورودی، با خصوصیات مطلوبی که بایـد داشـته باشد دیده نمی شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی ورودی های شهراردبیل با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی می باشد. روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آمــاری تحقیــق را نیز خبرگان تشکیل می دهد و در این خصوص با استفاده از روش گلوله برفــی 10 خبره در حوزه مسئله مورد بررسی شناسایی گردید. جهت سنجش وضعیت ورودی های شهراردبیل 4 شاخص (معابر، پوشش گیاهی، تابلوها و ساختمان ها، بعد ذهنی) در قالب 20 معیار به کار برده شد. شاخص های مربوطه ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن‌دهی شده و با بهره‌گیری از تکنیک تصمیم‌گیری ایداس رتبه‌بندی شدند. براساس شاخص های به کار رفته در پژوهش و نتیجه حاصل از پیاده‌سازی روش ایداس، در بین ورودی های شهراردبیل، بیشترین میزان ASi به ورودی تبریز- اردبیل (میدان بسیج) و کمترین میزان ASi به ورودی تهران- اردبیل (میدان ایثار) اختصاص دارد. این امر نشان‌دهنده این است که ورودی تهران- اردبیل در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. همچنین بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت، کیفیت ورودی تبریز- اردبیل بالاتر از حد متوسط (3) ؛ آستارا- اردبیل ( میدان فاطمیون) و آستارا- اردبیل ( دروازه آستارا) در حد متوسط؛ ورودی های مغان- اردبیل و همچنین تهران – اردبیل پایین تر از حد متوسط و در سطح ضعیف ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the entrances of Ardabil city, emphasizing the aesthetic aspect

نویسندگان [English]

  • zhila Farzaneh sadat zaranj 1
  • Mehdi Khakzand 2
  • Mohammad Hasan yazdani 3
  • shiva velayati 4
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
2 Department of Architecture (Landscape), University of Science and Technology
3 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
4 Assistant Prof .of Art Department, Nabi Akram Institute of Higher Education, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
One of the most effective and attractive points of any city is its entrance scenery, which leaves an impressive memory in the mind of every viewer, considering that the entrance in every city is a space through which the observer has the first visual and perceptual communication. establishes with the city. Therefore, the quality of this space has a considerable effect on the perceptual experience of the observer, as a result, it is considered as one of the most important urban spaces, the field of action of urban planners and designers, nowadays it is one of the most important issues that the opinion of architects, planners and designers has turned the city towards itself, the issue is the need to improve the quality of the view and the urban landscape in the framework of the visual-aesthetic component of the quality of the environment. It seems that not alone, but in addition to the improvement of other environmental quality components, such as functional-activity, semantic-perceptual and environmental components, can provide a basis for improving the quality of the environment in the public areas of the city in this direction. Ardabil city is also among the historical cities with an outstanding urban identity and history as one of the main tourist destinations. But in spite of its special features in terms of cultural and historical burden and its outstanding location, the entrances of this city are one of the most problematic urban spaces that are struggling with numerous and diverse systems. Since the continuation of these evil practices can have negative effects on the social, cultural and economic status of this city. Therefore, evaluating the quality of these inputs is considered the most important challenge for urban planners and designers in order to improve the quality of the urban image and landscape and create a favorable mental image for people. In this regard, the aim of the current research is to evaluate the quality of the aesthetic dimension of the entrances of Ardabil city, which seeks to answer the following question:
Based on the aesthetic criteria, how is the prioritization of the entrances of Ardabil?
Methodology
Based on the approvals of the Ardabil city council and municipality and the approval of the governorate and ministries of the country, this city is divided into five municipal districts, 15 urban districts and 51 main neighborhoods. Currently, the city of Ardabil has spread over an area of more than 6200 hectares and according to the general population and housing census of 2015 of the Statistics Center of Iran, it has a population of 529,374 people (Nobukht et al., 2019: 285). The scope of the current research is the 5 main axis of Ardabil city, which determines the connection of this city with the surrounding areas. These entrance axes are: Tabriz-Ardebil entrance (Basij Square); Entrance of Moghan - Ardabil (Vahdat Square); Tehran-Ardebil entrance (Isar Square); Astara-Ardebil entrance (Fatemiyoun square) and Astara gate
The research method of this research is based on descriptive-analytical method and is practical in terms of purpose. In order to collect data, library and survey methods have been used, the research statistical community also consists of experts, and in this regard, using the snowball method, 10 experts were identified in the area of the investigated problem. A five-point Likert scale (1=very low, 2=low, 3=moderate, 4=high, 5=very high) was used to evaluate the questions.
Idas model is one of the new multi-criteria decision making techniques. Idas model means evaluation based on the distance from the average solution and this technique is used to rank options. In methods such as Topsis or Vicor, we measure the desired option based on the distance from the positive and negative ideal, that is, the desired option is the one that has the smallest distance from the positive ideal and the largest distance from the negative ideal. But in the Idas method, the best solution is related to the distance from the average solution (AV). In this method, we do not need to calculate positive and negative ideals, but we consider two criteria to evaluate the desirability of options; The first measure is the positive distance from the mean (PDA) and the second is the negative distance from the mean (NDA).
Conclusion
Considering that the entrance of the city is the first space of the city and guides travelers into the city, therefore the first mental image of a city is formed through the entrance. Therefore, a successful entrance is an entrance that can create a favorable image in the traveler's mind while entering the city. Despite the importance of this topic in today's era, due to the unmeasured expansion of cities, the entrances not only lack coherent planning, but have degraded to such an extent in terms of quality that in their spatial design, often only visible elements are planned to remind the concept of entry, embedding a It is a welcome sign that shows the entrance to the city. Therefore, these spaces have become the forgotten parts of the city. Since the entrances of the city are one of the main components of the physical and spatial structure of the city, the disorderly condition of these entrances can reduce the cohesion of the urban landscape and the cultural load of the city and disrupt its cultural and social image. Therefore, due to the importance of the appearance and landscape of city entrances in the urban identity in order to achieve the category of urban environment quality, it is inevitable. Therefore, in this research, relying on this main assumption, the aim of the current research was to evaluate the quality of the aesthetic aspect of the entrances of Ardabil city. . Also, according to experts' opinions based on a 5-point Likert spectrum, the quality of Tabriz-Ardebil entrance is above average (3); Astara-Ardebil (Fatemiyoun Square) and Astara-Ardebil (Astara Gate) on average; The entrances of Mughan-Ardebil and Tehran-Ardebil have been evaluated below the average level and at a weak level. After selecting the criteria and options, the weight of the criteria has also been calculated by Shannon's entropy model. In this research, the goal is to analyze and rank the entrances of Ardabil city based on aesthetic indicators. By ranking, you can find out the status of the options, which means that by comparative comparison, you can find out which ones are in a good condition and which ones are in an unfavorable condition, so that the necessary measures can be taken in this case. Based on this, in this research, the entrances of Ardabil city have been studied using the Idas model. In the following, the results of the implementation of this model in the Excel environment are given. According to the results of the Idas model, in a general conclusion, the entrance of Tabriz-Ardebil with the highest ASi score is in the first place, the entrance of Astara-Ardebil (Fatiyoun Square) with a score of (0.823) is in the second place; Astara-Ardebil entrance (Astara gate) with Amitaz (0.718) in the third place, then Moghan-Ardebil entrance with a score of (0.538) and Tehran-Ardebil entrance with Amitaz (0.428) respectively in the fourth place and Chenjam have been placed. Also, according to the opinion of experts based on a 5-point Likert scale, the quality of Tabriz-Ardebil input is above average (3); Astara-Ardebil (Fatemiyoun Square) and Astara-Ardebil (Astara Gate) on average; The entrances of Moghan-Ardebil and Tehran-Ardebil are lower than average and evaluated at a weak level
.keywords
" Entrance of the city", "cognitive aesthetics", "EDAS", "Ardebil"

کلیدواژه‌ها [English]

  • "City Entrance"
  • "Cognitive Aesthetics"
  • "EDAS"
  • "Ardebil"