بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول بخش سنجش فلزات سنگین

2 مدیر کل پایش

3 کارشناس بخش سنجش فلزات

4 استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق (قیام دشت)

چکیده

آلودگی خاک و محصولات کشاورزی به عناصر سنگین، بدلیل پیشرفت صنایع و همچنین عدم استفاده صحیح از کودهای شیمیایی و دامی در زمین های کشاورزی، باعث نگرانی های زیادی از نظر کیفیت و امنیت این محصولات و سلامت انسان شده است. تحقیق حاضر روی محصولاتی مانند کاهو، خیار، گوجه فرنگی وهویج تهیه شده از میدان تره بار مرکزی تهران – نواب، جهت تعیین غلظت فلزات کادمیم و سرب انجام شد. فلزات در نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی بعد از مرحله هضم آنالیز شدند. میزان کادمیوم در کلیه محصولات مورد آنالیز و همچنین سرب در محصولات گوجه فرنگی و هویج پایین تر از حد استاندارد ایران و همچنین FAO-WHO می باشد. ولی در خصوص کاهو وخیار سرب بالاتر از حد استاندارد ایران و نیز  FAO-WHOدر فصل تابستان است. بنابراین در این فصل اختلاف معنی داری درمیزان سرب در میان محصولات کاهو و خیار با گوجه فرنگی و هویج و همچنین با بیشینه رواداری سرب درکاهو و خیار وجود داشت (05/0p<). ولی اختلاف معنی داری میان غلظت کادمیوم بین این محصولات وجود نداشت (05/0p>). نتایج این تحقیق نشان میدهد که با وجود بالا بودن میزان سرب در کاهو و خیار، این محصولات دارای مقدار تخمینی جذب شده هر عنصر (EDI) کمتری نسبت به میزان دریافت قابل تحمل روزانه موقتی (PTDI) که از طرف مؤسسه استاندارد ایران گزارش شده، هستند. بنابراین با توجه به پیامدهای سلامتی ممکن به دلیل مصرف سبزیجات آلوده، لازم است اقدامات مناسبی برای اجتناب از قرار گرفتن مردم در معرض مزمن آنها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lead and cadmium contamination in some of agricultural crops

نویسندگان [English]

  • Azam Tabatabaiee 1
  • shina ansari 2
  • Soghra Eskandary 3
  • Akram Tabatabaiee 4
1 Senior Expert and head of Heavy Metal analysis Lab in Department of Environment of Iran
2 doe
3 Expert of Heavy metal Lab
4 Faculty of Biology, University of East Tehran Braanch (Ghiyam Dasht), Tehran, Iran
چکیده [English]

Contamination of Soil and Agricultural products with metals, due to development of industries as well as improper use of chemical and livestock fertilizers on agricultural land, is considered as a serious threat to quality of these products and human health. Present study was carried out on products such as Lettuce, Cucumber, Tomato and Carrot prepared from Vegetable Center Squire in Tehran - Nawab, to determine concentrations of Cd and Pb.Samples were analyzed by AAS after digestion. Levels of Cd in all the analyzed products as well as the amount of Pb in products Tomato and Carrot were below the standard level provided by Iran and the FAO-WHO. But the amount of Pb in the Lettuce and Cucumber were higher than standard Presented by Iran and FAO-WHO in the summer. So There was significant difference in levels of Pb (P<0.05) in among vegetables lettuce and cucumber with tomatoes and carrots and the Maximum limit of Pb in lettuce and cucumber (P<0.05) as well in this season. But the difference was not significant between the concentration of Cd in these products (p>0.05). The results of this research show that however level of Pb in lettuce and cucumber was high, absorption estimated value of each element (EDI) in these products was less than the intake level of tolerable daily temporary (PTDI) that are reported by the Standard Institution. Considering the possible health outcomes due to the consumption of contaminated vegetables, it is required to take proper actions for avoiding people's chronic exposure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Cadmium
  • Lead
  • Agricultural products
  • Tehran