بررسی وضعیت سطح مشارکت مشاوره‌ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در کلانشهر تهران ( مطالعه موردی وکلای تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

لازمه مدیریت کارآمد محیط‌زیستی، وجود قوانین و مقرراتی است که اولا بتواند با سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی منطبق باشد و ثانیا منطبق بر واقعیات باشد و بتواند در جامعه به کار گرفته شود، یعنی به منظور تحقق بخشی به برنامه محیط‌زیست سالم و پایدار، ابزارهای حقوقی لازم را فراهم نماید. یکی از این ابزارهای حقوقی مهم برجسته نمودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی است زیرا توسعه قوانین مربوط به مشارکت شهروندی در برنامه‌های مقابله با آلودگی‌هوا، در مسئولین مربوطه، ایجاد التزام و احترام به مشارکت شهروندان مقابله با آلودگی هوا می‌نماید. بر این اسا این تحقیق با هدف بررسی وضعیت مشارکت در سطح مشاوره‌ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در کلانشهر تهران، طراحی گردیده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع پیمایشی است- که جامعه آماری آن حقوقدانان شهر تهران می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته است و نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌ها SPSS نسخه 22 می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان داد با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت این پژوهش سطح مشارکت مشاوره‌ای در زمینه مقابله با آلودگی هوا را خوب ارزیابی می کند. بر این اساس به منظور ارتقای پویای سطح مشارکت مشاوره‌ای قوانین و مقرارت مبارزه با آلودگی هوا پیشنهاد می‌گردد توسعه امکان برای ابراز رای و عقیده توسط مردم و فراهم نمودن فرصت برای رشد و پذیرش مسئولیت و مشارکت بیشتر مردم و ارائه مشاوره مردمی در امور محیط‌زیستی، ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Level of Participation of Citizen Counselors in Coping with Air Pollution in Metropolitan Tehran (Case Study of Tehran Lawyers)

نویسندگان [English]

  • Hadi Hoveydi 1
  • Mohammad Javad Amiri 2
  • Ali Faghih habibi 3
1 Environmental Law Department, Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

Requires efficient management of environmental laws and regulations that primarily deal with economic and social systems conformity and, second, in accordance with the facts and be able in society, namely the realization of the program environment, healthy and sustainable, legal instruments provide necessary. The research method in this study, survey of the population are lawyers in Tehran. Simple random sampling method and sample size was determined using a sample of 378 people. Data were collected by questionnaire and SPSS version 22 software is data analysis. The results showed with 99 percent confidence level we can say that this research advisory partnership in the fight against air pollution is as good. Accordingly, in order to improve the dynamic level of participation, consultation rules and regulations to fight air pollution is proposed to develop the ability to express voiceless people and provide opportunities for growth and responsibility and greater participation of the people and advising people on the environment, create be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • consulting
  • Air pollution
  • Lawyers
  • Tehran