ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان

3 کارشناس ارشدجغرافیابرنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

5 دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بروجن

چکیده

کشاورزی پایدار به‌عنوان مدیریت موفق منابع کشاورزی برای برآوردن نیازهای در حال تغییر بشر، در حفاظت از محیط‌زیست و افزایش منابع بیولوژیکی تعریف‌شده است. کشاورزی پایدار به‌عنوان مدیریت موفق منابع کشاورزی برای برآوردن نیازهای در حال تغییر بشر، در حفاظت از محیط‌زیست و افزایش منابع بیولوژیکی تعریف‌شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی است که به‌صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتاب‌خانه‌ای و میدانی، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمارهای پارامتری و نا پارامتری استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهدشت می‌باشد. نتایج حاصل از طریق تجزیه‌وتحلیل‌های آماری در نرم‌افزار SPSS نشان می‌دهد پنج عامل اجتماعی – مشارکتی، حمایت‌های خدماتی زیربنایی، اکولوژیکی، بهره‌وری اقتصادی و عملیات زراعی پایدار محور قادرند بیش از 85 درصد از واریانس پایداری نظام کشاورزی را تبیین کنند که توجه به این عوامل در برنامه‌ریزی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the factors affecting the sustainability of farmers in rural areas (Case study: rural areas in Central part of the city Dehdasht)

نویسندگان [English]

  • Behroz Mohamadi Yaghaneh 1
  • soroush sanaei 2
  • Saeid Basak 3
  • Saeid Sajjadi 4
  • Mohammad Derakhshan zade 5
1 ZANJAN
2 M.A. Student of Rural Planning- University of Zanjan- Iran
3 Kharazmi university
4 Tabriz University
5 Broujen University
چکیده [English]

Sustainable agriculture has been defined as a successful management of agricultural resources to meet the changing needs of humans, protecting the environment and increasing biological resources. The purpose of this study was to identify and evaluate the factors affecting the stability of the agricultural system, which has been carried out as a case study in rural areas of the central part of Dehdasht County. The type of research is applied and the research method is descriptive-analytic. Information gathering tools, library and field information analysis, and parametric and non-parametric statistics have been used. The statistical population of the research is supervisors of rural households in the central part of Dehdasht County. The results of SPSS software show that five socio-participatory factors, infrastructure support, ecological, economic productivity and sustainable land use operations can explain more than 85% of the variance of agricultural system stability, paying attention to these factors in planning it seems necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • factors
  • Sustainability development
  • agricultural system
  • Rural Areas
  • central part of Dehdasht County