اثر آلودگی هوا روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاهان نارون، افرا و چنار در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

    اثر آلودگی هوای شهر شیراز بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی سه گیاه نارون، چنار و افرا مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های برگ مناطق پاک و آلوده هوا، ناشی از خودروها به طور همزمان و از گیاهان تقریبا هم اندازه به صورت 3 تکرار برای گیاهان مورد آزمایش و 8 برگ برای هر تکرار از برگ سوم شاخه های مختلف برداشت و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند مقدار رنگدانه ها، پرولین، آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون غشا با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که آلودگی هوا باعث افزایش معنی دار مقدار پرولین در سطح 5 درصد در برگ گیاهان مناطق آلوده شده است. پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاهان در مناطق آلوده و پاک اختلاف معنی داری داشته است. آلودگی هوا باعث کاهش معنی دار میزان کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین و افزایش معنی دار پرولین و پراکسیداسیون غشا در مناطق آلوده شده است. میزان کاهش و یا افزایش برخی شاخص های فیزیولوژیکی مانندکلروفیل، آنتوسیانین و لیپیدپراکسیداسیون غشا برگ در گیاه نارون از نظر مقاومت به آلودگی هوا نسبت به گیاهان افرا و چنار بهتر بوده است که احتمالا به دلیل خصوصیات مرفولوژیک و ژنتیکی می باشد. افزایش وسایل نقلیه موتوری و رها شدن آلایندهای مختلف در هوا باعث آلودگی هوای شهر شیراز شده است که در نتیجه روی گیاهان اثر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of air pollution on some physiological indexes of Ulmus, Acer and Platanus plants in Shiraz city

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsenzadeh
  • Yasmin Akbari
Department of Biology, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The effect of air pollution on some physiological responses on three plants Ulmus, Acer and Platanus were studied. The leaf samples of clean and pollutant areas from cars were harvested at the same time from nearly the same size of examined plants with three replications for each plant and eight leaves for each replicate from third leaf of different wing and then transferred to the laboratory. The physiological and biochemical responses like chlorophyll, proline, and antioxidant and lipid peroxidation using spectrophotometry were measured. The results showed that the amount of proline was increased significantly with 5 percent in pollutant areas. Antioxidant potential of the plants has no significant differences in pollutant and clean area. Air pollution significantly reduced the amount of chlorophyll, carotenoid and anthocyanin and increased lipidproxidation. Differences of physiological indexes in Ulmus were more resistance than Acer and Platanus that may be related to morphologic and genetic characteristics. Daily increasing of cars and releasing of different pollutants to air caused Shiraz city air pollution. It has negative effect on plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acer
  • Air pollution
  • Platanus
  • Shiraz
  • Ulmus