بررسی و شناسایی مهمترین پارامتر های هواشناسی تاثیر گذار بر تغییرات اقلیم( مطالعه موردی شهر اهواز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم شناسی ، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران

2 ایران-خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی - گروه آب و هواشناسی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی مهمترین پارامتر های تاثیر گذار بر اقلیم شهر اهواز می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از نرم افزار های 17 Minitab،spss19 Excel 2013، انجام شده است. در این پژوهش، برای تعیین مهمترین پارامتر های تاثیر گذار در شکل گیری تغییر اقلیم شهر اهواز ، 30 پارامتر هواشناسی از داده های درازمدت ایستگاه سینوپتیک اهواز برای دوره 45 ساله از سال های 2005تا1960 انتخاب شدند. سپس با روش تحلیل عاملی تعداد متغیرها در هفت عامل اصلیِ تعداد روزهای نیمه ابری، تعداد روزهای ابری، مجموع بارش ماهانه، تعداد روزهای با طوفان های رعد و برق، تعداد روزهای با بارش مساوی یا بیشتر 5 میلی متری، حداکثر بارش روزانه و میانگین دمای خشک به ترتیب 918/22، 846/17، 402/13، 680/9، 403/7، 307/6 و 572/5 در مجموع 128/83 درصد از واریانس را در بردارند. سپس با استفاده از مدل های سری زمانی خبره ساز نتایج نشان می دهد که مجموع بارش ماهانه، تعداد روزهای با بارش مساوی یا بیشتر از 1، 5 و 10 میلی متری ، تعداد روزهای با دمای حداکثر مساوی 30 درجه سانتی گراد و بالاتر از آن، تعداد روزهای با حداقل مساوی 4- درجه سانتی گراد و پایین تر از آن، میانگین رطوبت نسبی حداکثر، میانگین فشار بخار آب،دمیانگین سرعت باد به نات و تعداد روزهای گردوغبار می توانند در پیش بینی میزان تغییرات اقلیمی ایستگاه اهواز مهمترین پارامترهای تاثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Identification of the Most Important Meteorological Parameters Affecting Climate Change (Case Study of Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Falah Qalhari 1
  • Rasol Sarvestan 2
1 Department of Climatology, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Iran-Khorasan Razavi - Sabzevar - Tohid Shahr-Hakim Sobzavari University- Faculty of Geography and Environmental Sciences - Weather Group
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and identify the most important parameters affecting the climate of Ahwaz. The research methodology was descriptive-analytic using Minitab, spss19 Excel 2013 software. In this research, 30 meteorological parameters were selected from the long-term data of Ahwaz synoptic station for the period of 45 years from 1960-2005 to determine the most important parameters influencing the formation of climate change in Ahwaz. Then, by factor analysis, the number of variables in seven main factors was the number of days of the semi-cloud, the number of cloudy days, the total monthly precipitation, the number of days with lightning storms, the number of days with an average rain or more than 5 mm, the maximum daily rainfall and average temperature The dry matter is 18/28, 17/846, 13/402, 9/680, 7/403, 6/307 and 5/572 respectively, in total, 83/128 percent of the variance, respectively. Subsequently, using time-series models, the results show that the total monthly precipitation, the number of days with rain equal to or greater than 1, 5 and 10 mm, the number of days with a temperature of maximum 30 degrees C and above, The number of days at least 4 ° C and lower, the average relative humidity, the average water vapor pressure, the average wind speed and the number of days of dust can be the most important parameters in predicting the climate change of the Ahwaz station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Factor analysis
  • time series
  • Zoning
  • Ahwaz