بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول بخش سنجش فلزات سنگین

2 کارشناس پایش

3 کارشناس بخش سنجش فلزات

4 استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق (قیام دشت)

چکیده

تالاب بند علی خان در ۳۵ کیلومتری جنوب ورامین در استان تهران به عنوان یک تالاب فصلی آب شیرین اهمیت دارد که متاسفانه در چند سال اخیر بدلیل کاهش بارش خشک شده است. این تالاب زیستگاهی برای جوجه آوری پرندگان بومی و محل زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر بوده و بدون آن حیات این پرندگان به مخاطره می‌افتد. این زیستگاه دارای ارزش های بوم شناختی، اقتصادی، اجتماعی و بهبود کیفیت محیط زیست می‌باشد. این تالاب برای سالیان زیادی محل تخلیه پسابهای صنایع بالادست از جمله شهرک صنعتی چرم‌شهر بوده و در حال حاضر نیز تنها ورودی مهم به این تالاب به شمار می‌رود. مطالعات بسیار محدودی بر روی تاثیر این پسابها بر روی کیفیت خاک تالاب صورت گرفته است. در تحقیق حاضر جهت بررسی وضعیت خاک تالاب از خاک سطحی نقاط شمالی و جنوبی تالاب تا عمق 15 سانتیمتر نمونه برداری و پارامترهای فیزیکوشیمیایی و برخی فلزات سنگین در آنها اندازه گیری گردید. بیشترین مقدار کروم و روی در خاک قسمت شمالی تالاب، مشاهده گردید.
در این تحقیق بر اساس نتایج حاصل که نشاندهنده قلیایی بودن (pH>7.9)، بالا بودن میزان آهک و همچنین رسی بودن بافت خاک تالاب است، نتیجه گیری می شود که چون فلزات در محیط اسیدی فعال و قابل انتقال می‌باشند، شرایط موجود باعث تثبیت فلزات در بستر و عدم تحرک آنها می‌شود. لذا در صورت تامین حقابه و همچنین ممانعت از ورود پسابهای صنعتی و زهابهای کشاورزی به تالاب، امید بسیار خوبی به احیاء سریع تالاب و بازگشت توان خودپالایی به آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Physicochemical Parameters and Heavy Metals in the Soil of Band-e AliKhan Wetland in Varamin and Environmental Impacts

نویسندگان [English]

  • Azam Tabatabaiee 1
  • Mehdi gandomkar 2
  • Soghra Eskandary 3
  • Akram Tabatabaiee 4
1 Senior Expert and head of Heavy Metal analysis Lab in Department of Environment of Iran
2 doe
3 Expert of Heavy metal Lab
4 Faculty of Biology, University of East Tehran Braanch (Ghiyam Dasht), Tehran, Iran
چکیده [English]

Band-e AliKhan Wetland is located in 35 km south of Varamin in Tehran province as a freshwater seasonal wetland, which unfortunately has dried up in the last few years due to reduced precipitation. This Wetland is a habitat for the native bird’s breeding and migratory birds overwintering, and without it the lives of these birds will be compromised. This habitat has ecological, economic, social and environmental benefits. For many years, it has been the site for discharging the industrial wastewater upstream, including the Charmshahr Industrial Estate and at present, it is just the main entrance to this wetland. There are few studies on the impact of wastewater on the soil quality of wetland. In the present study, the topsoil of the north and the south of wetland to a depth of 15 cm were sampled and physicochemical parameters and some heavy metals were measured. The highest amount of chromium and zinc was observed in the northern part of the wetland.
In this study, based on the results, which indicates the alkalinity, the limestone intensity and the clay content of the wetland, it can be concluded that because the metals are active and transferable in acidic environments, these conditions make the stabilization of metals in the bed and immobility of them. Therefore, In the case of securing the water resources of wetland and also the prevention of industrial wastewater and agricultural drainage discharges, there is a great hope for the rapid restoration of the wetland and the return of Self-purification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Band-e AliKhan Wetland
  • industrial waste water
  • Charmshahr Industrial Estate
  • Physicochemical Parameters
  • heavy metals