آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت محیط زیست-دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران

2 مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست -دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی عمران-محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

همراه با افزایش جمعیت در کلانشهرها مصرف منابع طبیعی نیز افزایش می یابد، مصرف و کارایی هیچ ماده ای صد درصد نیست و همواره مقداری ضایعات به همراه دارد. در این مقاله شناخت منابع تولید کننده پسماند های شهری و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی آن در کلانشهر اصفهان صورت گرفت و مشخص شد که بیشترین سهم تولید پسماند را اماکن مسکونی به خود اختصاص می دهد. مدیریت پسماند جامد شهری با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و نیاز به استراتژی خاص خود دارد. با توجه به رشد جمعیت انسانی میزان تولید زباله هم افزایش یافته ولی سرانه تولید پسماند در کلانشهر اصفهان 570 گرم در ازای هر فرد برآورد شده که نسبت به میانگین جهانی آن کمتر است. روزانه 1000تن پسماند در کلانشهر اصفهان تولید می گردد که 30 درصد آن قابلیت بازیافت دارند اما با توجه به ضعف طرح تفکیک از مبدا پسماند، تنها 12 درصد آن بازیافت می گردد. سر انجام در مقاله حاضر، راهکارها و سیاست های تشویقی برای مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical and chemical analysis and review of municipal solid waste in the metropolitan public participation in planning strategies source separation

نویسندگان [English]

  • sajad roshan 1
  • Mosayeb Kouhkan 2
  • Ali Saeedianrad 2
  • maryam pazoki 3
1 Environmental Management, Faculty of Environment, Tehran University
2 Environmental Management - Faculty of Environment - Tehran University
3 Assistant Professor of Civil and Environmental Engineering, Tehran University
چکیده [English]

Along with the increase in urban population, consumption of natural resources is also increasing, consumption and performance of any substance not a hundred percent and There is always some waste. In this paper we understanding the resources of urban waste and its physical and chemical analysis was conducted in Isfahan and it was found that the largest share of waste is accounted for residential areas. Municipal solid waste management due to cultural and economic level of the area of each region is different and requires its own strategy. Due to the growth of the human population the amount of waste production also increased, but per capita production of solid waste in the city of Isfahan 570 grams per person is estimated that compared to the world average, it is less. Daily 1000 tone waste in the city of Isfahan produced that 30 percent of it is recycled, but due to the weakness of the plan Waste separation of the origin of the waste, only 12 percent of it is recycled. Finally, in this paper, strategies and incentive policies for citizen participation in source separation plan is offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • municipal
  • solid
  • Waste
  • Management