پیشنهاد یک روش آماری- احتمالی برای شناسایی یخبندان های دیررس (مطالعه موردی یخبندان‌های یخبندان دیررس در باختر ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش کوشش شده است تا با به‌کارگیری روش های آماری و مدل‌سازی زنجیره مارکوف ، روشی آماری-احتمالی برای شناسایی یخبندان دیررس در باختر ایران ارائه شود. برای رسیدن به این هدف، مشاهدات کمینه ی دمای 37 ایستگاه همدید و 2 ایستگاه کلیماتولوژی، در دوره 35 ساله (2014-1980) از سازمان هواشناسی کشور فراهم شد. سپس با انجام میان یابی (درون یابی) ، به روش کریجینگ ، برای 12784 روز، در بازه زمانی موردبررسی، با تفکیک مکانی 6 در 6 کیلومتر و سیستم تصویری UTM یک پایگاه داده شبکه ای ساخته شد. در این پژوهش یخبندان دیررس برای هر نقطه، از منطقه موردمطالعه، روزی است که در آن احتمال رخداد یخبندان 10 درصد و کم تر باشد. از این برای هرروز از سال و هر یاخته (پیکسل) از منطقه ی موردبررسی، یک احتمال رخداد یخبندان برآورد شد. مراحل محاسباتیِ احتمال رخداد یخبندان، با استفاده از زنجیره مارکوف و در محیط نرم افزار متلب انجام‌شده و نقشه ها در محیط نرم‌افزار سورفر ترسیم‌شده است. دستاوردها نشان داد که در جنوب باختری منطقه تاریخ آغاز یخبندان دیررس بین 7 تا 15 اسفند و در شمال منطقه بین 1 تا 15 اردیبهشت است. شدت یخبندان‌های دیررس در جنوب باختری منطقه نسبت به شمال بیش تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suggesting a probabilistic statistical method for identifying late winter frosts (A case study late winter frosts in the West of Iran)

نویسندگان [English]

  • Hassan Shadman
  • Masoud Jalali
  • Forsat Lotfi
Department of geography, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this research, the attempt is to introduce a probabilistic and statistical Method for identifying late winter frost in the west of Iran, applying statistical methods and Markov chain modeling. To do so, the acquired data about minimum temperature from 37 Synoptic stations and 2 Climatology stations of the 35-year period (1980-2014) were provided by the Meteorological Organization of the country. Then, by performing an interpolation, through Kriging method, for a period of 12784 days, in the time period under consideration, with 6 6 kilometer spatial resolution and a UTM video system, a network database was created. In this survey a late winter frosting event for each area of the surveyed region is a day in which the occurrence probability of a frost is 10% or less. Hence, for each day of the year and each cell (pixel) from the surveyed area, the occurrence probability of frost was estimated. The computational stages of the occurrence probability of frost included using the Markov chain in the MATLAB software and the maps were drawn in the Surfer software. The achievements reveal that in the southwest of the region, the late winter frost date is between 25 February and 5 March and in the north of the region between 21 April and 15 May. The severity of the late winter frosts in the southwestern area of the region is more than the northern part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late winter frost
  • probability
  • Markov chain