مقایسه میزان جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر روی در دو گونه چنار و توت در سه منطقه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت محیط زیست شهر تهران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده

گیاهان به علت استفاده از آب، خاک و هوا، در تغییر شرایط اکولوژیکی مشارکت مهمی دارند و می توان از آنها برای پاکسازی اکوسیستم های آلوده به انواع آلاینده ها نظیر فلزات سنگین استفاده نمود. در این مطالعه میزان تجمع فلزات سنگینcd و Pb بر روی دو گونه چنار و توت و در سه منطقه ایستگاهی شهر تهران با درجه های آلودگی مختلف انجام گرفت. نتایج این مطالعه بیشترین جذب عنصر کادمیوم را در ایستگاه بلوار کشاورز توسط گونه های گیاهی و همچنین درهر سه منطقه مورد مطالعه گونه چنار توانایی بیشتری در جذب این cd را نشان داد در حالی که میانگین جذب سرب در هر سه ایستگاه مورد مطالعه پایینتر از استاندارد سالانه آمریکا بود و تفاوت غلظت سرب در ایستگاههای مختلف معنی دار نبود. اما طبق نتایج این تحقیق گونه توت جذب بیشتر فلز سنگین سرب را نسبت به گونه چنار داشته است. این مطالعه عدم همبستگی بین آلایندگی ایستگاه و میزان جذب فلزات سنگین را نشان داد ، ولی تصور می شود که گونه های گیاهی انتخاب شده توانایی تجمع و انباشت فلزات مورد مطالعه را در بخش هوایی خود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of amount of absorption of lead and cadmium heavy metals on two plantains and berries in three regions of Tehran

نویسندگان [English]

  • siamak delzendeh 1
  • hadi kiadaliri 2
1 tehran city environment assisstant
2 proffessor
چکیده [English]

Plants play an important role in changing ecological conditions due to the use of water, soil and air, and can be used to clean contaminated ecosystems by pollutants such as heavy metals. In this study, the accumulation of heavy metals (cd and Pb) was carried out on two plantains and berries in three stations of Tehran in different levels of contamination. The results of this study showed that the most cadmium adsorption at Keshavarz Boulevard Station by plant species and also in each of the studied regions of the planktonic species showed greater ability to absorb this cd. 
While the average lead absorption in all three stations was lower than the annual American standard, the difference in lead concentration was not significant at different stations. But, according to the results of this study, berries had more heavy metal adsorption than the plantain. This study showed a lack of correlation between plant emissions and heavy metal adsorption, but it is believed that selected plant species have the ability to accumulate and accumulate the studied metals in their airspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accumulation
  • Air pollution
  • heavy metals
  • Cadmium and Lead