بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مد رگرسیون چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه و بودجه کشور

2 استادیار دانشکده محیط زیست- کرج

3 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 سازمان برنامه و بودجه کشور

چکیده

گسترش فعالیت­های صنعتی و رشد بی­رویه شهرها موجب افزایش غلظت گازهای گلخانه­ای مانند دی اکسید کربن در اتمسفر شده است. افزایش اثرات منفی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی یکی از معضلات اصلی جامعه جهانی در هزاره سوم می­باشد. امروزه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سیاست‌گزاری‌ها به ملاحظات محیط زیستی گره خورده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که به دنبال توسعه پایدار می‌باشد بایستی انتشار گاز دی اکسید کربن، رشد سریع شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آنها بخصوص در زمانی که میزان گازهای آلاینده در حال افزایش می‌باشد را لحاظ نماید. در مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارتباط بین میزان انتشار گاز دی اکسید کربن (متغییر وابسته) و تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهرنشینی (متغییرهای مستقل) بررسی شد. نتایج رابطه نشان می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه همبستگی بالایی وجود دارد و می‌بایست با تغییر تکنولوژی و جایگزین کردن منابع جدید انرژی بجای انرژی‌های فسیلی، این همبستگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Correlation of Carbon Dioxide emissions with Population, Urbanization Rate and GDP in Iran Using the Multivariate Regression Model

نویسندگان [English]

  • sajad bahrami 1
  • javad ramezani 2
  • Hamideh Heydarzadeh 3
  • Farzam Pourasghar Sangachin 4
1 Budget and Planning Organization of Country
2 University of Environment, Karaj, Iran
3 Faculty of Environment, University of Tehran
4 Planning and Budget Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Carbon dioxide is one of the most important gases that has led to climate change and global warming. About 60 percent of greenhouse gas emissions are due to carbon dioxide emissions. According to the World Bank data in 2014, carbon dioxide emissions, increased from around 9.3 billion metric tons in the 1960s to more than 34.6 billion metric tons in 2011, that is annual growth rate of 2.6 percent and which is about 3.7 times higher. According to the International Energy Agency (IEA) in 2011, Iran has been ranked 9th in the world with the release of 521 million tons of carbon dioxide . Economic and population growth, on the one hand, increase demand for goods and services, which creates more exploitation of resources and environment; on the other hand, more exploitation of resources leads to environmental degradation. All countries for that they can experience economic growth with a healthy environment, need to be aware of the impact of variables on each other and on the environment. Don’t be aware of how the causality relationship between these variables in any country's economy can lead to false and ineffective decisions. Therefore, any planning and policymaking to achieve economic growth and its stability as one of the major economic goals requires investigate of the relationship between economic growth and carbon emissions. However, studying the causality relationship between these variables can play a significant role in achieving sustainable development and taking attention to environmental considerations in decision-making processes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2
  • population
  • urbanization rate
  • GDP
  • Multivariate Regression