نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه سیتان و بلوچستان

چکیده

یکی از عوامل اصلی در رونق و کارآمدی تولیدی و زیستی نقاط روستایی در حال حاضر، دستیابی به امنیت غذایی میباشد. امنیت غذایی
در نواحی روستایی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل پیوندهای شهر و روستا میباشد. در تحقیق حاضر به نقش
پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی پرداختهشده است. پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت
توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه آماری، خانوارهای دهستان پشته زیلایی در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد با
توجه به سرشماری سال 1395 ، این دهستان دارای 7 روستا دارای سکنه و 3450 نفر جمعیت، مشتمل بر 690 خانوار میباشد. تعداد نمونه
لازم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانوار به دست آمد. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات بهصورت
کتابخانهای و میدانی )پرسشنامه(، جهت تجزیهوتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل مسیر و
رگرسیون خطی(، جهت تعریف عملیاتی پیوندهای شهر و روستا از سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و زیستمحیطی از 43 شاخص و
برای بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی روش میانگین 50 درصد استفادهشده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، میانگین مخارج
خانوارهای روستایی در محدوده موردمطالعه برابر با 747 هزار تومان میباشد. همچنین 65.5 درصد از خانوارهای موردمطالعه در شرایط ناامنی
0 بیشترین تأثیر را بر روی امنیت غذایی / غذایی به سر میبرند. همچنین یافتههای استنباطی نشان میدهد، بعد اقتصادی با اثرات کلی 230
خانوارهای روستایی منطقه موردمطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of rural-urban interrelationships in food security of rural households.(a case study of Poshte Zilaie county, Dehdasht district)

نویسندگان [English]

  • soroush sanaei 1
  • mohamad reza shafiee 2
  • ali jahanegh pour 3
  • BEHROZ YAGHANEH 1
1 universite zanjan
2 beheshti
3 sistan , alochestan
چکیده [English]

The role of rural-urban interrelationships in food security of rural households
of the main factors in the boom and efficiently produce and biological rural locations now, is achieving the food security. Food security in the rural areas influenced by variety of factors which one of these links, town and villages. In this study, the role of rural-urban links in the the food security of rural households have been investigated. And in terms of the the nature of research is a descriptive research. Statistical population, villages families in the city DEHDASHT in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad is Zylayy Poshteh according to the the 1395 census, the villages has 7 the village has inhabitants of 3450 population, consisting of 690 households. The number of samples required for complete the questionnaire using the Cochran formula 220 families were obtained. In the present research, data collection as a library and a questionnaire to Data analysis by descriptive statistics (mean and standard deviation) and deductive statistics (linear regression analysis) to define the the operational links rural and urban social dimensions, physical and environmental economic and the food security of rural households of 43 indicators and to review method is used average of 50 percent. The research findings showthe average expenditures of rural households in the studied area is equal 747 thousand USD. Research findings show that 64.3 percent of the families surveyed are living in conditions of food insecurity. The analytical results indicate that after the effects of the the general economic 0.230 the greatest impact on the food security of rural households had studied the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural poverty
  • Rural Development
  • economy of space
  • relationship between urban and rural