بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی بونات ، ایران

چکیده


مسئله‌ی مهم در مورد منابع آب زیرزمینی، درک ویژگی‌های حوزه آبریز محلی یا سفره آب، شناخت مواردی که منجر به آلودگی می‌شوند و مدیریت آن‌هاست. طی آبان ماه سال ۱۳۹۶ نمونه‌برداری از تعداد ۵ چاه با هدف ارزیابی و شناخت وضعیت کیفی و عوامل تهدید منابع آب زیرزمینی شهر یاسوج صورت گرفت. فاکتورهای مورد اندازه‌گیری در چاه‌های آب شامل پارامترهای فیزیکی (دما، رنگ و بو)، پارامترهای شیمیایی (TDS ،TSS ،EC ،pH)، آنیون‌هاCO3) ،SO4 ،Cl ،NO3 ، (NOکاتیون‌ها (K Mg Na) فلزات سنگین (Cd ،Ag ،Pb) و MTBE می‌باشند. در محل نمونه‌برداری pH هدایت الکتریکی و دمای آب سنجیده شد. برای اندازه‌گیری غلظت عناصر جزئی از روش دستگاهی جذب اتمی کوره‌ی گرافیتی، غلظت آنیون‌ها با روش تیتراسیون و پتانسیومتری، غلظت کاتیون (Mg) با استفاده از تیتراسیون و Na ,K با روش شعله سنجی و اندازه‌گیری میزان MTBEبوسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی صورت گرفت. نتایج آزمون‌های آنیونی افزایش نیترات، سولفات و کلراید را در ایستگاه‌های جنوبی و غربی نشان داد که علت را می‌توان مرتبط با شیب شمال شرقی به جنوب غربی و همچنین بافت شنی منطقه دانست. افزایش غلظت کاتیون‌ها در چاه‌های شرق و شمال شرقی منطقه قابل مشاهده است که در مورد پتاسیم علت افزایش را می‌توان به بافت رسی، فاضلاب چاه‌های جذبی و کود مصرفی در فضای سبز این نواحی مرتبط دانست دامنه غلظت کلراید در چاه‌های منطقه بین ۹۴/۹ در ایستگاه شماره ۵ و ۹۹/۲ در ایستگاه هجرت می‌باشد که در آب همه‌ی چاه‌ها کمتر از حد استاندارد تعیین شده بود. در مورد فلزات سنگین نیز با توجه به نقشه‌های پهنه‌بندی و نمودارهای متوسط غلظت‌ها نشان دهنده‌ی عدم آلودگی آب زیرزمینی منطقه به فلزات سنگین ســرب و نقره می‌باشد ولی غلظت کادمیوم در همه‌ی چاه‌ها به یک نسبت بیش از حد استانـدارد:  µg/L>1می‌باشد که علت آن را می‌توان به شسته شدن خیابان‌ها و خاک‌های آلوده به کادمیوم در هنگام بارندگی‌ها دانست. در مجموع می‌توان گفت از غرب به شرق غلظت پتاسیم، TDS , EC و از شرق به غرب غلظت نیترات روند صعودی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of microbial and nitrate contamination in groundwater aquifers

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Darkhor
  • Majid Shaban
Graduate Faculty of Environment, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]


 The important issue of groundwater resources, understanding the characteristics of the local watershed or aquifer, identifying those that are infected and their management. In November 1395 of 8 wells sampled to assess and evaluate qualitative factors threatening groundwater resources was Yasouj. The factors measured in wells containing physical parameters (temperature, color and smell), chemical parameters (TDS, TSS, EC, pH), anion(CO3, SO4, Cl, NO3, NO) cations (K Mg Na ) heavy metals(Cd, Ag, Pb)and MTBE are. In situ pH and electrical conductivity and water temperature were measured. To measure the concentration of trace elements using atomic absorption furnace graphite concentration of anions by titration and potentiometric, concentrations of cations (Mg) using titration and Na, K by flame and measurements of MTBE by gas chromatography for was. The results of increased nitrate anion, sulfate and chloride in southern and western stations showed that the cause may be associated with the slope of the northeast to southwest and a sandy texture region. High concentrations of cations in the well of the East and Northeast region is visible in the case of potassium due, can be clay, drainage wells absorption and fertilizer in green space areas related Danstdamnh chloride concentration in the wells in the area between 94/9 and 99/2 at the station in station No. 5 is the migration of water in all wells was less than the standard set. In the case of heavy metals due to zoning maps and charts concentrations indicate the lack of ground water pollution area to the heavy metals lead and silver. The concentration of cadmium in all wells to a ratio of more than standard: μg / L> 1 is the cause of which can be washed off the streets and contaminated soil during rains, he said. In general it can be said from West to East potassium concentration, TDS, EC and from East to West nitrate concentration shows an upward trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality
  • Pollution Sources
  • Armand
  • Microbial Contamination