بررسی و بهینه سازی شرایط کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن درحذف آلاینده‌ فنل ازمحلول های آبی و مقایسه کارآیی آنها با یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری شیمی، دانشیار گروه شیمی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 

تجمع فلزات سنگین سمی در زنجیره مواد غذایی، از اصلی‌ترین ناهنجاری‌های آسیب‌رساننده بر بهداشت فردی و محیطی محسوب می‌شود. ترکیبات فنلی، که امروزه در بخش‌های مختلف صنعت به صورت وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکی از این آلایند‌های آب و خاک به شمار می‌روند. موضوع پژوهش حاضر، مطالعه آزمایشگاهی کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن، جهت حذف آلاینده‌های آلی فنل از آبهای آلوده می‌باشد که در آن پس از تهیه محلول استوک فنل، پارامترهای مؤثر در عملکرد گیاه زیره به‌عنوان جاذب فنل، نظیر pH، نسبت جاذب به محلول فنل، زمان تماس و غلظت اولیه فنل مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی اندازه‌گیری‌ها، در حضور معرف 4- آمینو آنتی پیرین و پتاسیم فری سیانید، به وسیله طیف‌نگاری ماوراء بنفش انجام شده است. همچنین بررسی حذف آلاینده فنل از آب در چهار آزمایش جداگانه بر روی میوه، ریشه و خاکستر این دو انجام و شرایط بهینه برای هرکدام به‌دست آمده است. نتایج ارائه شده به صورت میانگین، حاصل تکرار کلیه آزمایشها در سه نوبت می‌باشد و طبق نتایج آن، میوه گیاه زیره در غلظت اولیه فنل 1/mg 150، در شرایط 8= pH و تماس 120 دقیقه با مقدار جاذب g 8/0 بیشترین راندمان جذب را نشان می‌دهد. در حالیکه بهترین راندمان جذب برای خاکستر آن، در غلظت اولیه فنل mg/1 200 و 6= pH در مدت تماس 120 دقیقه و حضور جاذب g11بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and optimization of the functioning conditions of cumin and its ashes in removing phenol contaminants from aqueous solutions and comparing their efficacy with each other

نویسندگان [English]

  • Saba Abbasian 1
  • Hamidreza Safaei 2
1 MSc in Chemistry, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Chemistry, Associate Professor, Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]


The accumulation of toxic heavy metals in the food chain is one of the main detrimental abnormalities to personal and environmental health. Phenolic compounds, which are widely used today in various sectors of the industry, are one of these water and soil pollutants. The subject of this study is the experimental study of the function of cumin and its ashes in removing contaminated pollutants from phenolic compounds in which after preparing the acetophenol solution, the parameters affecting the yield of the cumin plant as a phenol absorber, such as pH, the ratio of the adsorbent to the Phenol solution, contact time and the initial concentration of phenol have been investigated. All measurements were performed in the presence of 4-amino-antipyrene and potassium fercyanide, by the white gold spectroscopy. The effects of removing phenolic pollutants from water were also investigated in four separate tests on fruits, roots and ashes of these two in the optimal conditions for each of these cases. The presented results, on average, reflect the results of all tests repeated three times and based on the results, the cumin plant in the initial concentration of phenol 150 mg / l, with the pH = 8 and contact time of 120 minutes exhibited the highest absorption efficiency with the adsorbent value of 0.8 g. While the best absorption efficiency for its ash, obtained at a primary concentration of phenol 200 mg / l and pH = 6 during the 120 minute contact time resulted in the presence of 11g adsorbent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords “Adsorption of pollutants”
  • “phenol”
  • “adsorption”
  • “cumin plant”
  • “ash”