مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست/ دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست

چکیده

بسیاری از جوامع و کشور های کوهستانی (دارای کوهستان) در دنیا، اکوتوریسم در این مناطق را توسعه داده اند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی توان و مدیریت گردشگری در مناطق کوهستانی شهرستان همدان می باشد. برای این منظور از نرم افزار ARC GIS 9.3  و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP) استفاده شده است. در ابتدا لایه های اطلاعاتی و معیار های مورد نظر تعیین و گردآوری شدند. پس از آن پارامترها بر اساس مدل اکولوژیکی مخدوم طبقه بندی شدند. سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP با استفاده از نرم افزار Expert choice به پارامترها وزن داده شد. در مرحله بعد پارامترها با منطق فازی در محیط GIS استاندارد سازی شدند. سپس آن لایه ها در ارزش های بدست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ضرب گردید و لایه های اطلاعاتی با منطق GAMMA و AND روی هم گذاری شده و لایه نهایی توان استخراج شد. در نهایت نقشه قبلی حاصل از GAMMA را با نقشه حاصل از مطالعات میدانی را با استفاده از هر پنج عملگر فازی روی هم گذاری کرده و نقشه های نهایی توان گردشگری حاصل شد.  نتیجه آن که منطق OR با مقایسه با وضعیت واقعی منطقه، منطقی تر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability Evaluation of Tourism with Fuzzy logic in Mountain Areas in GIS Environment (Case Study: Hamedan City)

نویسندگان [English]

  • FAEZE CHEHRAZAR 1
  • mehrdad nahavandchi 2
  • jahanbakhsh balist 2
  • mohamad javad amiri 2
1 University of Tehran
2 faculty of environment
چکیده [English]

Many mountain communities and nations (with mountain) in the world, promote their ecotourism. The aim of this study was to assess and manage potential of tourism in mountain areas is Hamedan city. This issue is important unfortunately, in recent years the lack of attention to the environment, uncontrolled growth and things of this nature are expensive and walking ecotourism losses to the mountains of Hamadan city has arrived and cause massive disruptions in natural systems is biological. ARC GIS 9.3 software for analysis and analytic hierarchy process model (AHP) is used. The first layer information such as elevation, slope, aspect, soils, climate and vegetation were determined and collected. The parameters were classified based on ecological Makhdoom. Then by using analytic hierarchy process AHP Expert choice software using the parameters given weight. The next stage was the standardization of parameters of fuzzy logic in GIS environment. Then it layers the value obtained by multiplying the analytic hierarchy process. Finally, data layer logic GAMMA, AND they were on time and final capability layers were extracted. Visitor Survey maps from the logic of the logic SUM and OR were adjusted by comparing the actual situation seems more logical.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Capability evaluation”
  • “Tourism”
  • “Mountains”
  • “Hamadan City”
  • “GIS”