بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

2 مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان داروئی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

پسماند آفت کش ها و مشتقاتشان در محصولات کشاورزی تهدیدی جدی برای سلامت مصرف کنندگان می باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان پسماند آفت کش ها در میوه Berberis vulgaris به دو روش استخراج و عصاره گیری در ایران است. بطور کلی نمونه های میوه زرشک از باغ هایBerberisvulgaris  از 6 منطقه مختلف که در آن ها از 3 آفت کش پرکاربرد دیازینون، فوزالون و کلروپایریفوس استفاده شده بود، مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش مرسوم عصاره گیری هیدروالکلی و روش عصاره گیری کیوچر (QuEChERS) quick easy cheap effective rugged and safe multi-residue extraction) ) و به دنبال آن استفاده از طیف سنجی کروماتوگرافی-جرمی گازی GC-MS) ) استفاده شد. پسماند حاصل از آفت کش ها در هیچ یک از  نمونه های تهیه شده با شیوه ی اول قابل ردیابی نبودند، در حالی که نمونه های بدست آمده از روش دوم بیانگر آلودگی 11% نمونه ها با دیازینون، 5٪ با کلرپایریفوس و 5/5٪ با فوزالون بودند. نتایج نشانگر میزان باقی مانده این سموم در میوه Berberis vulgaris  در ایران بوده که به نظارت منظم بر آفت کش ها با استفاده از روش های به روز شده عصاره گیری نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pesticide Residue in Berberis vulgaris in Iran

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sonei 1
  • Mahsa hadipour jahromi 2
  • setayesh abazari 1
1 Pharmacology Research Center of Medicinal Plants, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences
2 Herbal Pharmacology Research Center, Department of Pharmacology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pesticide residues and their derivatives in agricultural products are a serious threat to consumers' health. The aim of this study was to evaluate the amount of pesticide residues in Berberis vulgaris fruits by extraction and extraction methods in Iran. In general, barberry fruit samples from Berberis vulgaris gardens from 6 different regions were used in which 3 diazinon, fuzalone and chloropyraysus pesticides were used. In this study, two extraction and extraction methods were used. The conventional method of hydroalcoholic extraction and quaternary extraction method (QuEChERS) is a rapid, easy, efficient, reliable, and multi-residue extraction method) followed by GC-MS gas chromatography (GC-MS) spectrometry. Residues from pesticides were not detectable in any of the samples prepared by the first method, while the samples obtained from the second method indicated that 11% of the samples were contaminated with diazinon, 5% with chlorpyrifos and 5.5% Fuzalone. The results indicate the remaining amount of these pesticides in berberis vulgaris fruit in Iran, which requires regular monitoring of pesticides using updated extraction methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pesticide residue"
  • " Berberis vulgaris "
  • "extraction and purification"
  • "QuEChERS