بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در نظام آموزش رسمی کشور (مطالعه موردی: مقطع ابتدایی مدارس شهرستان بهارستان- استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور شهر ری، تهران، ایران

2 دانشجو/دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی وضعیت آموزش محیط‌زیست در نظام آموزش ‌رسمی کشور در مقطع ابتدایی می‌باشد، در آموزش رسمی می‌توانیم تمام گروه هدفمان را بطور منظم و متوالی و هر ساله آموزش دهیم و این امر در آموزش غیر‌رسمی، ممکن است برای تمام افراد جامعه هدف حتی در مناطق محروم و دور افتاده محقق نشود و آموزش غیر‌رسمی محیط‌زیست نمی‌تواند برای تمام دانش‌آموزان با یک برنامه انجام شود. بنابراین اهمیت گنجاندن آموزش محیط‌زیست در بطن کتاب‌های درسی بخصوص کتب درسی در مقطع ابتدایی که شامل تاثیر‌پذیرترین قشر آموزشی می‌باشد، اهمیت این امر را دوچندان می‌کند. در این تحقیق جایگاه آموزش محیط زیست در آموزش رسمی با بررسی اسناد بالادست، تحلیل محتوای کتاب سوم ابتدایی به عنوان نمونه و بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد 35 نفر از معلمان 6 مدرسه در مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهرستان بهارستان استان تهران پرداخته شد که با روش توصیفی – مقطعی و نمونه گیری به روش طبقه ای و تخصیص متناسب و بصورت تصادفی در داخل هر طبقه انتخاب شدند و در نتیجه مشاهده شد که دانش، نگرش و عملکرد معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح قابل قبول تر و بهتری نسبت به معلمان زن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the status of environmental education in the official education system of the country (Case Study: Primary Schools in Baharestan-Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Larijani 1
  • Ali Akbar Yadollahi 2
1 Payame Noor University of Ray
2 Student/Payam Noor university of Tehran
چکیده [English]

The main objective of this research is to study the environmental education status in the formal education system of the country at an elementary level, in formal education we can train our entire target group regularly and consistently each year, and this in informal education may be targeted to all community members. Even in remote and remote areas, unofficial environmental education can not be conducted for all students with a program. Therefore, the importance of incorporating environmental education into the textbook, especially primary school textbooks, which includes the most influential educational field, makes this important. In this research, the status of environmental education in formal education by examining upstream documents, content analysis of the third elementary school as a sample, and examining the level of knowledge, attitude and practice of 35 teachers from 6 primary schools in District 2 of Baharestan province of Tehran were studied. Descriptive-cross-sectional and sampling methods were selected by stratified method and randomly assigned to each class. Therefore, it was observed that the knowledge, attitude and performance of male teachers toward female teachers were more acceptable and better than teachers Woman is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Formal education”
  • “environment”
  • “elementary school teachers”
  • “knowledge”
  • “attitude”