ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا. دانشگاه تهران. تهران. ایران

3 جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،تهران ایران

چکیده

مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان می‌دهد بیش از 80 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک یا همان وسایل نقلیه می‌باشد که در این بین نقش خودروهای سواری بیش از دیگر وسایل نقلیه بوده است. در تحقیق حاضر برای برآورد میزان انتشار آلاینده‌ها در هر قسمت از خیابان ولیعصر از فرمول ضریب انتشار استفاده شده است که به اطلاعاتی همچون، تعداد خودروها، شیب معبر، طول معبر، سرعت متوسط خودروها نیاز دارد. داده‌های مربوط به تعداد و سرعت متوسط خودروها، حاصل مدل EMME/2 می‌باشد که از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران اخذ گردیده است. داده‌ها، مربوط به ساعت اوج ترافیک صبح برای روز پاییزی سال 1392 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هرچند بین تعداد خودروها و میزان انتشار آلاینده‌ها رابطه معنی‌داری برقرار است، اما با توجه به این که سرعت متوسط خودروها در طول مسیر متغیر می‌باشد و اختلاف ارتفاع محسوسی در طول مسیر وجود دارد و در پی آن میزان انتشار آلاینده‌ها در شیب و سرعت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تعداد خودروها به تنهایی نمی‌تواند سبب شود تا معبری از جهت تولید آلایندگی در رتبه نخست قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Urban Traffic Effects on air quality the city of Tehran (Case Study: Vali Asr Street)

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Ali akbar shamsipur 2
  • Akbar Yassian 3
  • Mehrdad Mohammad moradiyan 2
1 Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Natural Geography, Faculty of Geography. University of Tehran. Tehran. Iran
3 Natural Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studies in recent years show that more than 80 percent of Tehran's air pollution is caused by vehicles or mobile sources, which in the meantime has been the role of cars over other vehicles. In the present study diffusion coefficient formula is used for estimating the emissions in every part of Vali Asr Street that needed some information such as the number of vehicles, slope of crossing, the length of road, and the average speed of vehicles. Estimate the number of vehicles that calculated by EMME/2 model, obtained from the comprehensive study of Tehran transport organization and the data, was gathered related to Peak hour of morning traffic for autumn 2013. The results of the research show that although there is a significant relationship between the number of vehicles and the amount of pollutant emissions, But according to the average speed of vehicles along the way is varied and the height difference was in the street, and there is a significant difference in height along the street, resulting in emissions varying at different slopes and speeds, the number of vehicles alone can not lead to a craving for production The pollutant will be ranked first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "air pollution"
  • "Vali Asr street"
  • "diffusion coefficient"
  • "urban traffic"
  • "EMME/2 Model"