ارزیابی شاخص های آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف جاده های برون شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آلودگی هوا- دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده

هدف از انجام این مقاله ، بررسی آلودگی خاک اطراف جاده های برون شهری به فلزات سنگین به لحاظ شاخص های غنی شدگی خاک، زمین انباشتگی، درجه آلودگی وریسک اکولوژیکی می باشد. داده های این مقاله مستخرج از دو پروژه پژوهشی می باشد که در یکی، نمونه های فلزات سنگین از 22  ایستگاه محور تهران- ایوانکی و  26 ایستگاه محور تهران- ساوه و در دیگری نمونه های نیکل و وانادیم برای محورهای  آمل- بابل ، ایوانکی-کیلان و جلفا- سیه رود، از هر محور 5 ایستگاه، برداشت شده اند. نتایج حاکی از آن است که میزان آلودگی محورهای مذکور به لحاظ شاخص غنی شدگی در اکثر ایستگاه ها کم، به لحاظ شاخص درجه آلودگی در حد کم تا متوسط ، برای شاخص زمین انباشتگی کم تا متوسط و موارد معدودی آلودگی زیاد (با آلاینده مسئول سرب یا کادمیم) می باشد.  نتایج شاخص ریسک اکولوژیک بیانگر این است که در اکثر ایستگاه ها و ضعیت ریسک در حد متوسط و کم و در برخی ایستگاه ها بخصوص ایستگاه های ابتدایی و انتهایی محورها، ریسک اکولوژیک خیلی زیاد و قابل توجه ملاحظه می شود. که این مقادیر زیاد با توجه به نزدیکی به شهرها و وجود صنایع مختلف معقول به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pollution Indices and Ecological Risk Assessment for Heavy Metals in Side Soils of Interurban Roads, Iran

نویسندگان [English]

  • alireza pardakhti 1
  • fatemeh zahed 2
1 AIR POLLUTION- GRADUATE FACULTY OF ENVIRONMENT- TEHRAN UNIVERSITY
2 scientific member of road and urban transportation research center
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the soils around the roadways for heavy metals in terms of soil enrichment factor, Geoaccumulation, degree of contamination and potential ecological risk. The data of this paper have been used from two research projects. In one project, samples of heavy metals were collected from 22 stations along Tehran-Eyvanekey roadway and 26 stations along Tehran-Saveh and in other project samples of nickel and vanadium were taken for the roadways of Amol-Babol, Eyvanekey-kilan and Jolfa-Siahrood, from 5 stations along each road. The results indicate that soil contamination in terms of the enrichment factor, in most of the stations is low, in terms of contamination degree and geoaccumulation index is low to moderate for most of the stations and high in few cases (lead or cadmium as responsible pollutants) .The results of the ecological risk index indicate that in most stations, the risk is low to moderate and in few stations ,specially those at the beginning and the end of the road axis, is considerable or high which according to proximity to the cities seems reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Soil Pollution”
  • “Heavy Metals”
  • “Interurban Road”
  • “Ecological Risk Assessment”