ارزیابی سهم عوامل موثر بر تغییرات آلایندگی بخش صنعت ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده ـ ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد- دانشکده اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران بابلسر

2 گروه آموزشی اقتصاد- دانشکده علوم اقتصادی و اداری - دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به ذخایر عظیم سوخت‌های فسیلی در کشور و توجه نکردن جدی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و آثار زیست محیطی که باعث گسترده شدن دامنه‌ی اتلاف در این زمینه شده‌است. هم‌چنین به‌دلیل تجهیزات فرسوده و ساختارمنشی بسیاری از صنایع و محدودیت داده‌ها مطالعات اندکی برای بخش صنعت کشور انجام گرفته‌است. این تحقیق بررسی تغییرات آلایندگی بخش صنعت با استفاده از آخرین جداول داده- ستانده سال های ۱۳۸۰ و۱۳۹۰ با روش SDA را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق بیان‌گر آن است که تولید کالاهای نهایی با بیشترین تغییر مثبت مهم‌ترین عامل موثر بر افزایش انتشار آلاینده‌ها بوده‌است. و هم‌چنین تحرک آفرینی تولیدات و ساختار اجزای کالاهای نهایی نیز باعث افزایش انتشار آلایندگی شده‌است. روند تحولات ترکیب و اجزای کالاهای نهایی بهبود یافته، به طوری که اثر کاهنده بر انتشار تمام آلاینده‌ها داشته است. تغییرات ساختار تولیدی و هم‌چنین شدت انرژی اگرچه تأثیری بر کاهش انتشار اکثر آلاینده‌ها داشته، با این وجود بهبود ترکیب اجزای کالاهای نهایی به عنوان عاملی در جهت کاهش انتشار طی دوره‌ی 1380 و 1390 بوده‌است. از نتایج دیگر این تحقیق افزایش انتشار گاز CO2 و سپس گازهای CO و HC و کاهش گازهای SOx ، NOx و SPM 1380 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Contribution of Factors Affecting on Pollution Changes in Iran's Industrial Sector: Structural Decomposition Approach in the Input-Output Method

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • Fatemeh Najari 2
1 Faculty of Economic Sciences, Economics, Mazandaran University- bablsar
2 Faculty of Economic Sciences, Economics, Mazandaran University- babolsar
چکیده [English]

Considering the huge reserves of fossil fuels in the country and the serious neglect of saving energy and environmental impacts , which has led to widespread waste of money in this area. This research examines the changes in industrial sector emissions by using the latest input-output tables of 2001 -2011 using the SDA method. The results of the research show that the production of final products with the highest positive change is the most important factor in increasing the emissions of pollutants. As well as product mobility and the structure of the final components, it also contributes to increased emissions.The evolution of the composition and components of the final goods has been improved, with a decreasing effect on the release of all contaminants. Changes in the production structure and also the intensity of energy, although affecting the reduction of emissions of most pollutants, however, have been improvements in the composition of final product components as a factor in reducing emissions during the years 1380 and 1390. Other results from this study include increasing CO2 emissions, followed by CO and HC and reducing SOx, NOx and SPM gases of 1380.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Pollution”
  • “Industry Sector”
  • “Input-Output Table”
  • “Iran”