دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1397 
پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل

صفحه 802-811

اسفندیار نائیجی؛ علیرضا نورپور؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان


مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد

صفحه 840-850

امیر زارعی؛ سیروان زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ یحیی میرشکاران؛ وحید کاکاپور؛ صادق طالبی؛ بهاره کنعانی


روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان

صفحه 851-861

یونس خسروی؛ جابر اعظمی؛ مسیح رجایی؛ علیرضا متولی