نظامی‌سازی و آلودگی هوا: مطالعه کشورهای قدرتمند جهان با استفاده از تحلیل‌های هم‌جمعی پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی

چکیده

 امروزه نظامی‌سازی تحت تأثیر پیشرفت‌های تکنولوژیکی، توسعه زیربنایی، رقابت ژئوپلیتیک و گسترش نیروهای نظامی ادامه دارد. قدرت‌های نظامی‌ با در دست داشتن تجهیزات نظامی، آزمایش بمب‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، تولید سلاح و جنگ، باعث آلودگی هوا می‌شوند. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر نظامی‌سازی بر آلودگی هوا در 25 کشور قدرتمند جهان (از نظر تجهیزات نظامی (شامل ایران)) طی دوره‌ی زمانی 2015-1995 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم‌جمعی داده‌های پانلی و برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و به‌روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، نظامی‌سازی تأثیر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا داشته است؛ به‌گونه‌ای که با یک‌درصد افزایش در سهم مخارج نظامی از gdp، در بلندمدت میزان انتشار گاز co2 در کشورهای مورد مطالعه بین 26/0-19/0 درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان گفت که نظامی‌سازی، تهدیدی جدی برای آلودگی هوا محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Militarization and Air Pollution: Study of Powerful Countries of the World using a Panel Co-Integration Analysis

نویسنده [English]

  • abolghasem golkhandan
phd in public sector economics
چکیده [English]

Nowadays militarization continues under the impact of technological advances, infrastructural development, geopolitical competition and growth in troop size. Military powers cause environmental degradation by their military equipment, tests of nuclear bombs, military bases, weapons production and war. Accordingly, the main objective of this study is to investigate the effects of militarization on air pollution in 25 powerful countries of the world (in terms of military equipment (including Iran)) during the period 1995-2015. To achieve the purpose, has been used the analysis of panel co-integration and Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS), Pooled Mean Group (PMG) and Continuously-updated and Fully-Modified (Cup-FM) estimators. The findings of this study indicate that militarization have a positive and significant impact on air pollution; so that with a one percent increase in the share of military expenditures from gdp, in the long run, CO2 emissions will increase in the studied countries between 19-26 percent percent. On this basis, it can be said that militarization is a serious threat for air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Militarization”
  • “Air Pollution”
  • “Panel Co-Integration”