روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد ژئوانفورماتیک

3 دانشجوی دکترای آبخیزداری

چکیده

تغییرات و نوسانات بارش به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین نتایج تغییر اقلیم در جهان به شمار می‌‌آید. آنچه در این بین به طور مستقیم تأثیر می‌پذیرد، تغییر در میزان جریان آب‌های سطحی و چرخه هیدرولوژی است. بنابراین شناخت رفتار نوسانی و الگوهای حاکم بر آن در یک حوضه آبریز، نقش بسیار تأثیرگذاری در مدیریت بهینه حوضه‌های آبریز دارد. از این جهت در این پژوهش سعی شده است تا به شناسایی روند الگوهای نوسانی حاکم بر بارش و همچنین نوع روند بارش در حوضه آبریز گلپایگان پرداخته شود. بدین منظور از داده‌های روزانه بارش ایستگاه‌های هواشناسی نزدیک به تالاب شور گلپایگان استفاده گردید. جهت تحلیل روند از رگرسیون خطی و روش من-کندال و جهت شناسایی چرخه‌های حاکم بر بارش از تکنیک تحلیل طیف استفاده گردید. نتایج تحلیل روند نشان داد که در همه ایستگاه‌های مورد مطالعه، بارش روند کاهشی معنی‌داری داشته است. به‌طوری‌که بالاترین روند کاهش معنی‌داری با 23- میلی‌متر برای ایستگاه گلپایگان می‌باشد. نتایج تحلیل طیف نیز نشان‌دهنده‌ی وجود چرخه‌های کوتاه‌مدت 2 تا 5 ساله در اکثر ایستگاه‌های مورد مطالعه است. بیشتر دانشمندان چرخه‌های 2 تا 3 ساله (چرخه‌کوتاه‌‌مدت) را به ال نینو-نوسانات جنوبی (ENSO) و تغییرات دوسالانه (QBO) را به الگوی بزرگ‌مقیاس گردش عمومی جو و جریانات مداری نسبت داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Trends and Fluctations of Precipitation in the Golpayegan Saline Wetland

نویسندگان [English]

  • Younes Khosravi 1
  • Jaber Aazami 1
  • Masih Rajaei 2
  • Alireza Motavali 3
1 Environmental Science Faculty of Science. University of Zanjan
2 Master of Geoinformatics
3 PhD student of Watershed Management
چکیده [English]

Changes and fluctuations of precipitation are one of the most important climate change outcomes in the world. The changes in surface water flow and hydrological cycle are directly affected. Therefore, recognition of fluctuations behavior and its governing patterns in a catchment area plays a very important role in optimal management of catchment areas. Therefore, in this research, we have tried to identify the trends of fluctuations patterns of rainfall and also the type of precipitation trend in the Golpayegan catchment area. For this purpose, daily rainfall data of precipitation stations near the Golpayegan saline wetland were used. For trend analysis, linear regression and Mann-Kendall method were used and for identify the rainfall prevailing cycles, Spectrum analysis technique was used. The results of trend analysis showed that in all studied stations, rainfall had a significant decrease. The highest trend is a significant decrease of 23 mm for the Golpayegan station. The results of spectral analysis also indicate that the short-term cycles of 2 to 5 years are in most of the studied stations. Most scientists have attributed this cycle as a result of El Niño - Southern Oscillation (ENSO) and Quasi-biennial oscillation (QBO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Trend”
  • “Fluctuations”
  • “Precipitation”
  • “Wetland”
  • “Golpayegan”