بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استادیار آلودگی محیط ریست - دانشکده منابط طبیعی - دانشگاه گیلان

3 دانشیار جنگلداری - دانشکده منابط طبیعی - دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به افزایش مواد زائد جامد و افزایش جمعیت‌ها و توسعه شهر‌ها که یکی از آلاینده‌های محیط زیست محسوب می‌شود به منظور محافظت اکوسیستم ها توجه به مدیریت مواد زائد جامد ضروری است. بنابراین مدیریت مواد زائد جامد بدون داشتن اطلاعات درباره اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. در این تحقیق که یک مطالعه مقطعی است جهت تعیین کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر ایرانشهر از طریق نمونه برداری در بازه زمانی یک ساله در چهار فصل از زمستان 1396 تا پاییز 1397 صورت گرفت و نمونه‌ها جهت تفکیک اجزای فیزیکی به صورت دستی جداسازی شده و برای آنالیز داده‌ها از نرم افزارهای spss وExcel استفاده گردید. و نتایج نشان داد که در شهر ایرانشهر درصد وزنی اجزای زباله برای فلز 0.78 درصد، کاغذ و کارتن 5.37 درصد، شیشه 2.8 درصد، پلاستیک 6.55 درصد، سایر پسماندها 16.3 درصد و مواد آلی فسادپذیر 68.2 درصد می‌باشد و بین میانگین مواد آلی و سایر مواد در فصول سال اختلاف معنی داری وجود دارد (0.05>p). بنابراین مواد آلی فساد پذیر بیشترین و فلز کمترین اجزای زباله شهر ایرانشهر را تشکیل می دهند که می توان از طریق اجرای برنامه های بازیافت آلودگی محیط زیست را کاهش داد و درآمدزایی کسب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative Study on waste production in Iranshahr (Sistan and Baluchestan province)

نویسندگان [English]

  • mahmood mirbbaluchzahi 1
  • babak Tavakoli 2
  • javad Torkaman 3
1 university of guilan
2 Assistant Professor of Environmental Pollution - Faculty of Natural Resources - University of Guilan
3 Associate Professor of Forestry - Faculty of Natural Relations - University of Guilan
چکیده [English]

Considering the increase of solid waste due to population growth and urban development as one of the environmental pollutants, it is necessary to pay attention to solid waste management in order to protect ecosystems. Therefore, solid waste management will not be possible without information on its physical components. In this Study, a cross-sectional study was carried out to determine the quantity and quality of waste produced in the city of Iranshahr by sampling in a one-year period Study in four seasons from winter of 1396 to autumn of 1397, and the samples were manually separated to separate the physical components Data were analyzed using SPSS and Excel software. The results showed that in Iranshahr, the percentage of waste components for metal was 0.78%, paper and carton 5.37%, glass 2.8%, plastic 6.55%, other wastes 16.3% and corrosive organic materials 68.2%, and the average of organic materials and other waste has a significant difference in seasons (p <0.05). Therefore,The most organic waste and metal waste constitute the smallest waste components in the city of Iranshahr, which can be reduced through the implementation of environmental pollution programs and earn revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Waste”
  • “Iranshahr”
  • “Landfill”
  • “Recycling”