ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سرای محلات در زمینه مدیریت پسماند بر رفتار شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 14 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی فعالیت‌های آموزشی سرای محلات منطقه 14 تهران، بر دانش، نگرش و رفتار شهروندان در زمینه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ می‌باشد. این مطالعه به صورت توصیفی– مقایسه‌ای از طریق تکمیل 537 پرسشنامه بین افراد آموزش دیده و آموزش ندیده و با کمک سرای محلات هر ناحیه، انجام شد. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی از قبیل کای –مربع و آزمون t مستقل دو نمونه‌ای در نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دانش افراد آموزش دیده (67/4 ± 80/13) و آموزش ندیده (47/4 ± 54/12) در زمینه مدیریت پسماند اختلاف معناداری وجود داشت. علاوه بر این، افراد آموزش دیده نگرش مثبت‌تری (98/0 ± 59/3) نسبت به مدیریت پسماند در مقایسه با افراد آموزش ندیده (77/0 ± 23/2) داشتند. نتایج همچنین بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در رفتار تفکیک زباله از مبدا توسط دو گروه مورد مطالعه نیز بود. نتایج این مطالعه حمایت و تقویت سرای محلات منطقه 14 تهران را توسط شهرداری به منظور تداوم ارائه این قبیل آموزش‌ها به شهروندان پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of educational activities of neighborhood houses in the field of waste management on citizens` behaviour (The studied case: Region 14 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Horyeh Ardestani Javadei 1
  • Maryam Mahmoudi 2
  • Frahad Lashgarara 3
1 MSc of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of training activities provided by the neighborhood houses in region 14 of Tehran on the knowledge, attitude and behavior of inhabitants in the field of waste management and separation at the source. This descriptive-comparative study was carried out through the completion of 537 questionnaires among trained and untrained respondents, with the corporation of neighborhood houses in each areas of the district. The data of this study were analysed using descriptive and inferential statistics such as Chi-square and independent t-test by SPSS software. The results of the study showed that there was a significant difference between the knowledge of trained (13.80±4.67) and untrained (12.54±4.47) respondents in the field of waste management. Furthermore, the results showed that the trained (3.59±0.98) respondents had more positive attitude toward waste management compared to the untrained (2.23±0.77) respondents. The results also indicated that the training activities of neighborhood houses have had a significant effect on participants` behavior regarding waste separation compared to the non-participants. The results also indicated that the training activities of neighborhood houses have had a significant effect on participants` behavior regarding waste separation compared to the non-participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "waste management"
  • "waste separation at the source"
  • "recycling"
  • "behavior"