مطالعه فلزات سنگین در گرد و غبار راسب‌شونده و خاک سطحی دفنگاه زباله شهرستان خاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارمند شهرداری

چکیده

این مطالعه، به منظور بررسی و مقایسه وضعیت آلودگی گرد و غبار راسب‌شونده و خاک سطحی (10- 5 سانتی‌متر) به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در جهت وزش باد غالب (شمال‌غرب – جنوب‌شرق) محل دفن زباله شهر خاش اجرا شد. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ کنونی محل دفن زباله پرداخته و سپس نمونه‌ها از 10 ایستگاه در منطقه مورد مطالعه در دی ماه 1392 تهیه گردید. پس از آماده-سازی نمونه‌ها غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. مقادیر شاخص زمین انباشتگی، CF و ریسک اکولوژیکی با استفاده از فرمول محاسبه گردیدند. میانگین غلظت کادمیوم، سرب و روی در گرد و غبار راسب شونده به ترتیب 28/3، 1/83، 65/1190 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در خاک سطحی به ترتیب 65/3، 71/140 و 02/1304 میلی‌گرم بر کیلوگرم شد. شاخص Igeo در رده آلودگی متوسط تا شدید، فاکتور آلودگی درجه آلودگی خیلی قوی و ریسک اکولوژیکی در رده قابل توجه اندازه‌گیری شد. نتایج آنالیز داده‌ها و مدل کریجینگ نشان داد ایستگاه شاهد 1 تقریباً بدون آلودگی و سایر ایستگاه‌ها آلودگی قوی از نظر عناصر سنگین روی، سرب و کادمیوم داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Heavy Metals deposited dust binding and soil surface Khash City landfill

نویسندگان [English]

  • zahra mirkazehi
  • mohammadreza rezaee
Municipality employee
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the contamination of deposited dust binding and soil surface (5-10 cm) to heavy metals cadmium, lead and zinc in the prevailing wind direction (North West - South East) Khash city's landfill. First, by observing the status of the current landfill deals and Dust samples of 10 stations in the study area was prepared in January 2013. After preparation of the samples, the concentrations of heavy metals using atomic absorption were measured. Igeo, CF and ecological risk calculated using the formula were determined. The average concentration of cadmium, lead and zinc, respectively, 3.28, 83.1, 1190.65 mg/kg and in soil surface 3.65, 140.71 and 1304.02 mg/kg respectively was achieved. The Igeo index was classified as moderate to severe pollution, pollution factor of very high degree of pollution and ecological risk was significant. The results of data analysis and estimate that 1 almost no pollution control stations and other stations strong have pollution of heavy metals zinc, lead and cadmium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ecological Risk "
  • "Lead"
  • "Surface Soil"
  • " Pollution Factor"
  • "Khash city"