بررسی ویژگی‌های (کمی- کیفی)، غنا و تنوع گونه‌های درختی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

امروزه ضرورت حفظ و توسعه فضاهای سبز به منظور افزایش کیفیت زندگی و پایداری شهرها بیش‌تر احساس می‌شود. با اندازه‌گیری و بررسی مشخصات کمی و کیفی می‌توان گونه‌های مقاوم‌تر را شناسایی و در برنامه‌ریزی‌های آینده از این گونه‌ها بیش‌تر استفاده کرد. در این مطالعه به بررسی خصوصیات کمی (قطر برابر سینه و ارتفاع درختان) و کیفی پوسیدگی پیشرفته پرداخته شده است. تنوع و غنای گونه‌ای هر یک از گونه‌های مورد بررسی در حاشیه‌ی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد با استفاده از نرم‌افزارهایPAST و Ecological-Methodology محاسبه شدند و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در خیابان‌ چهارباغ عباسی غنای مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با 604/0 و 182/0، خیابان چهارباغ پایین به ترتیب برابر با 211/0 و 643/0 و خیابان عباس آباد، به ترتیب برابر با 624/0 و 202/0 می‌باشد. همچنین تنوع سیمپسون و شانون- وینر نیز به ترتیب برای هر سه خیابان مورد مطالعه برابر است با 451/0 و 721/0، 487/0 و 899/0، 894/0 و 739/0 می‌باشند. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که تنوع گونه‌ای و غنای زیستی خیابان عباس آباد نسبت به دو خیابان دیگر نسبتاً مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Qualitative (Qualitative), Diversity and Richness in Chaharbagh Abbasi, Chaharbagh-e-Bow and Abbas Abad streets in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mina Raiesi 1
  • Marjan Omidi 1
  • Mohsen Bahmani 2
1 Graduate of Forestry, Department of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Forestry, Department of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

Nowadays, maintaining and developing of Green spaces in order to improve life quality and sustainability of the cities is very important. By measuring and reviewing the qualitative and quantitative characteristics of trees can be identified more resistance species and used in the future plans. In this study, quantitative characteristics (tree diameter and height) and decay have been examined. The diversity and richness of tree species were calculated on the margins of Chaharbagh Abbasi, Chaharbagh Paein and Abbas Abad streets, using PAST software and Ecological-Methodology, and compared with each other. The results showed that in Charbagh Abbasi Street, Margalof and Munnikh species richeness were 0.604 and 0.182 respectively, Chaharbagh Paein Avenue, respectively, was 0.21 and 0.643 respectively, and Abbas Abad Street, respectively, was 0.624 And 0.202. Also, the Simpson and Shannon-Weiner variations for each of the three streets were equal to 0.445, 0.721, 0.4487, 0.0899, 0.894 and 0.739 respectively. In general, the results indicated that Abbas Abad's biodiversity and bioavailability are relatively more than the two other streets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “biodiversity richness”
  • “species diversity”
  • “tree species”