تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی و آموزش ، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش ، دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

در کلان شهر تهران‌ پسماندهای خطرناک خانگی به دلیل نداشتن مدیریت صحیح و کارآمد بدون صورت گرفتن هیچ اقدامی بر روی آن از قبیل تفکیک در مبدا‌ جمع آوری مجزا‌ پردازش و بازیافت به همراه سایر زائدات دفنی‌ در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه دفن می گردند. در این تحقیق سعی بر آن است که با مطالعه ی راهبردها‌ برنامه ها و امکانات و تجهیزات مورد استفاده در مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی در کشورهای مختلف که پیش رو در این زمینه هستند و بررسی سیر کنونی جریان پسماندهای جامد شهری در تهران با توجه به سیستم حاکم بر مدیریت پسماندهای شهر تهران و جایگاه پسماندهای خطرناک خانگی در آن‌ با توجه به این رویکردها که کاهش تولید و جداسازی پسماندها در مبدا کمک شایانی در بازیافت و در نهایت دفع بهداشتی آنها نموده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می نماید‌ پس از شناسایی نقاط ضعف و کاستی های موجود در کلیه مراحل اعم از خلا‌ء الزامات قانونی نبود امکانات و تجهیزات مخصوص بازیافت و پردازش و همچنین دستورالعمل های اجرایی در خصوص مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی‌ نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهایی در خصوص مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی شهر تهران اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Hazardous Home Waste Reduction at Origin

نویسندگان [English]

  • Zahra Negaresh 1
  • Zahra Ghasemi Dastgerdi 2
1 MA Management, Planning and Environmental Training- Tehran university
2 MA Management, Planning and Environmental Training
چکیده [English]

In the metropolis of Tehran,hazardous household waste is buried due to lack of proper management without taking any action on it, such as separation at the source of separate collection of recycling and recycling along with other burial waste in the processing and disposal complex Aradkou. In this research,it is tried to study the strategies, facilities and equipment used in the management of hazardous household wastes in different countries that are facing in this regard and study the current trend of solid urban waste streams in Tehran according to the governing system.On waste management in Tehran city and the location of hazardous household wastes in this regard,considering that the reduction of production and separation of waste at source would be of great help in recycling and eventually sanitizing them and preventing pollution of the environment and the loss of national capital After identifying the weaknesses and shortcomings in the c The procedures, including the vacuum, of the legal requirements,the lack of facilities and equipment for recycling and processing,as well as the executive directives on the management of hazardous household wastes, should be addressed in the formulation of strategies and strategies for the management of hazardous household wastes in Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazardous waste
  • waste management
  • sanitation
  • waste separation from the source