استفاده از جاذب زیستی کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم پایه، فیزیک، پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار بیوشیمی، گروه زیست شناسی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران saeedyan@pnu.ac.ir

چکیده

در این پژوهش برای جداسازی کادمیوم از محیط زیست از نانو ذرات مغناطیسی استفاده شد. جاذب بیولوژیکی کنگر با نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 ساخته و به روش هم‌رسوبی اصلاح شد. اثر پارامترهای pH، دوز جاذب، غلظت یون و زمان تماس حذف کادمیوم بر خواص مغناطیسی و جذب آن بررسی شد. جذب کادمیم با استفاده از جاذب بیولوژیکی کنگر و کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی به‌صورت تابعی از غلطت اولیه یون فلزی(ppm50)،7 pH، دوز جاذب(mg125-25) و زمان (5تا240دقیقه)در سیستم ناپیوسته انجام گرفت. ویژگیهای نانوذرات اصلاحی به کمک میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعه X و طیف‌سنج مادون قرمز تعیین شد. درصد حذف بهینه کادمیم توسط جاذب کنگر و کنگر اصلاح‌شده به ترتیب 100 و 26/98 درصد در 7pH و دوز جاذب 25 میلی‌گرم و غلظت اولیه بهینه به ترتیب 40 و ppm60 و در زمان 200 و 100 دقیقه حاصل شد. با افزایش دوز جاذب از 25 تا mg125 درصد حذف کاهش و بیشترین مقدار حذف کادمیم در دوز جاذب mg25 با مقدار 48/94 بود. اندازه نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 روی جاذب به کمک FESEM 30/49 و 09/43 نانومتر بدست آمدند. اصلاح جاذب بیولوژیکی با نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 می‌تواند به عنوان یک روش مناسب برای جداسازی کادمیم از محیط زیست بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gundelia.Tournefortii as biomagnetic absorbent modified with magnetic nanoparticles for the removal of cadmium from industrial waste water

نویسندگان [English]

  • foad haidary 1
  • shahriar saeidian 2
1 Fundamental science، physics،payame noor university،tehran،iran
2 Assistant professor of Biochemistry, Payame Noor University, I.R.Of IRAN saeedyan@pnu.ac.ir
چکیده [English]

In this study, magnetic nanoparticles were used to isolate cadmium from the environment. Biodegradable adsorbent was modified with Co-Depositional Fe3O4 magnetic nanoparticles; and the effect of different parameters and magnetic properties and absorption was investigated. Biological absorption of cadmium was carried out using a biological absorbent of Gundelia and modified Gundelia with magnetic nanoparticles, as a function of initial concentration of the metal ion(50 ppm), pH=7, absorbent dose(25-125 mg) and time(5-240 min) in a discontinuous system. Percentage of optimal removal of cadmium on activated gundelia and modified activated gundelia was obtained 100% and 98.26% at pH=7. Initial concentration for biological absorbent of gundelia and for modified gundelia earned 40 and 60 ppm at 200 and 100 minutes, respectively. With increase in absorbent dose, it decreased from 25 to 125 mg and the highest amount of cadmium ion removal in absorbance dose was 25 mg with a value of 94.48. The size of the Fe3O4 magnetic nanoparticles on the adsorbent was obtained by FESEM 49.30 and 43.09 nm. Correction of biological adsorbent with magnetic Fe3O4 nanoparticles can be used as a suitable method for the separation of cadmium from the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Gundelia
  • Nanoparticle
  • absorbent