بررسی تغییرات چوب درخت نارون در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی در جنگل‌داری شهری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
درختان از ذخایر ارزشمند مناطق شهری هستند. با این وجود در اکثر مواقع در معرض عوامل مخرب زیستی مانند قارچ‌ها، حشرات، باکتری‌ها و ... هستند که منجر به کاهش و یا از بین بردن مقاومت مکانیکی آنها می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان و الگوی تخریب چوب درخت نارون در برابر قارچ های مولد پوسیدگی و بررسی اثرات تخریبی آنها می‌باشد. باانجام مطالعات میدانی از درختان نارون واقع در پارک شهید رجایی (پارک هشت بهشت) اصفهان قارچ‌ها جمع‌آوری و خالص‌سازی شدند. نمونه‌های چوبی تهیه شده در معرض قارچ پوسیدگی سفید قرار گرفته و پس از 4 و 8 هفته تغییرات کاهش وزن و مقاومت به ضریه اندازگیری گردید. همچنین جهت بررسی الگوی تخریب قارچ، آنالیز میکروسکوپی صورت گرفت. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد نمونه‌های برون چوب در برابر قارچ پوسیدگی سفید پس از گذشت 8 هفته در مقایسه با 4 هفته کاهش وزن بیش‌تری را نسبت به درون چوب دارند. همچنین بررسی‌‌های میکروسکوپی الگوی تخریب پوسیدگی سفید همزمان (همبود) را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating variations of Ulmus carpinifolia var. umbelifera tree wood against wood decay fungi in urban forestry in Isfahan Township

نویسندگان [English]

  • Mina Raiesi 1
  • Mohsen Bahmani 2
  • Ali Jafari 2
1 Graduate of Forestry, Department of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Forestry, Department of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Urban trees are valuable storage in the metropolitan areas. Trees are often subjected to abiotic factors agents such as fungi, bacteria, insects, etc, which lead to destroy mechanicals strength and decline mechanical properties vulnerability diseases. The objective of this study was to determine the potential degradation of Ulmus tree by wood decay fungi. Results indicated that the degradation of samples increased with increase the incubation time. Visual observations Ulmus trees of Hasht Behesht Isfahan Park was featureswas record, also wood decay fungi was collected. And after 4 and 8 weeks, Mass Loss (ML) and impact bending were measured. Also, optical microscopy analysis was performed to investigate the fungal degradation pattern. Statistical analysis was performed using SPSS software. Mass Loss (ML) , increased after 8 weeks incubation as compared to 4 weeks. Mass loss , in heartwood was less than sapwood. Also, microscopic analysis elustrated deteriration with properties of simultaneous white-rot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Urben Forestry”
  • “Wood decay fungi.”
  • “Ulmus tree”