ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- همدان

2 دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی سینوپتیک، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از شاخص‌های زیست اقلیمی اوانز، ماهانی، بیکر و سوزباد، وضعیت آسایش انسانی شهر سنندج مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از پارامترهای میانگین ماهانه‌ کمینه و بیشینه دما، میانگین ماهانه کمینه و بیشینه رطوبت نسبی و میانگین ماهانه‌ سرعت باد ایستگاه همدید سنندج در دوره آماری 26 ساله(2010- 1985) استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به شاخص اوانز، آسایش انسانی از شرایط گرم و سرد در روز و از شرایط سرد در شب و با توجه به شاخص ماهانی از شرایط سرد تا گرم و راحت در شب و روز برخوردار می‌باشد. بررسی شرایط زیست اقلیمی با استفاده از شاخص بیکر نیز نشان داد که ماه‌های ژوئن تا سپتامبر(خرداد تا شهریور) در محدوده آسایش قرار می‌گیرد و با توجه به شاخص سوزباد، ماه‌های خرداد، شهریور و مهر از شرایط محیطی مطبوع و دلپذیر برخوردارند. به طور کلی بررسی شاخص‌های مختلف نشان داد که ماه-های مهر، شهریور، خرداد و اردیبهشت به ترتیب از بهترین شرایط آسایش انسانی برخوردارند. بنابراین فعالیت‌های توسعه‌ای متأثر از شرایط اقلیمی می‌تواند به ترتیب اولویت‌های ذکر شده در این ماه‌ها برنامه‌ریزی و اجرا گردند‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bioclimatic Index in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • sayyed mohammad hosseini 1
  • sayyed asad hosseini 2
  • alireza Karbalaee doree 3
1 Assistant Professor of Climatology, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University- hamedan
2 PhD in Climatology, Mohaghegh Ardabili University
3 PhD Students in Synoptic Climatology, Kharazmi University
چکیده [English]

Evaluating of human comfort can be evaluated as effective tool in regional planning process due to the in this study using Bioclimatic index of Evanz, Mahani, Becker, wind Chill; the Sanandaj city was assessed for human comfort. Thus, were used the monthly average of minimum and maximum temperature, minimum and maximum relative humidity and wind speed of Sanandaj synoptic station in the 26 year period (1985-2010). Result of the review of the various shows that the Evanz index, human comfort conditions in the comfort of the hot and cold days and nights of cold conditions and the Mahani index cold conditions so warm and comfortable day and night. Investigation bioclimatic conditions through of Becker indicated that the months of June to September are in the comfort zone and the chill wind index for the month of June, September and October are the environment and pleasant climate. A general review of the indexes showed that the months of August, September, May and June are the best conditions for human comfort. Thus, the climate could be affected by development activities listed in order of priority in the months to plan and implement.
Keywords

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Evanz Index”
  • “Mahani Index”
  • “Becker Index”
  • “Wind Chill Index”
  • “Sanandaj”