بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران: کاربرد مدل خود توضیحی با وقفه‌های گسترده همراه با آزمون شکست ریشه واحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز- بخش اقتصاد کشاورزی - دانشگاه شیراز

2 اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی و آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران، با استفاده از دو شاخص جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد در قالب دو مدل پرداخته شده است. در این مطالعه اثر متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، درجه باز بودن اقتصاد و درصد شهرنشینی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخصی از کیفیت محیط‌زیست، در قالب مدل خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) با استفاده از داده‌های سال‌های 1394-1350 بررسی شده است. وجه تمایز این تحقیق با سایر مطالعات انجام گرفته مربوط به مباحث زیست‌محیطی با استفاده از داده‌های سری زمانی در ایران، لحاظ شکست ساختاری متغیرها می‌باشد. نتایج نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درصد شهرنشینی و آلودگی محیط‌زیست رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار گرفت. متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر انتشار گاز دی اکسیدکربن از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. لذا بر اساس این متغیر فرضیه پناهگاه آلودگی صادق نیست. اما اثر شاخص درجه باز بودن اقتصاد بر انتشار سرانه مثبت و معنی‌دار می‌باشد و فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران صادق است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در واردات کالاها به مسائل زیست‌محیطی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Pollution Haven Hypothesis in Iran: Application of the ARDL Model with Breakpoint Unit Root Tests

نویسندگان [English]

  • hassan azarm 1
  • mohammad bakhshoodeh 2
1 Shiraz - Agricultural Economics Department - Shiraz University
2 Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

In this study, to investigate and test Pollution Haven Hypothesis (PHH) in Iran, using the two indexes flow of foreign direct investment and economic openness has been studied in two models. In this study, the effects of foreign direct investment, GDP, energy consumption, openness of economy and urbanization percent variables on carbon dioxide emissions (CO2) as an indicator of environmental quality, in the form model of an Autoregressive Distributed Lag Cointegration (ARDL) using data from the years 1971-2015 have been investigated. The distinction of this research with other studies on environmental issues using time series data in Iran, the structural break of variables is considered. The results showed that there is a positive and significant relationship between economic growth, energy consumption and urbanization percent and environmental pollution. Also, the environmental Kuznets hypothesis has also been confirmed. Foreign direct investment variable, despite having a positive impact on CO2 emissions is not statistically significant. Therefore, based on this variable, Pollution Haven Hypothesis is not true. But the effect of the index of openness of the economy on the on carbon dioxide emissions per capita is positive and significant and the PHH does exist in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution Haven Hypothesis”
  • “Breakpoint unit root tests”
  • “Carbon dioxide emissions per capita”
  • “Foreign Direct Investment”
  • “Economic Openness”