بررسی حذف عنصر نیترات از محلول‌های آبی توسط جاذب‌های نانو ساختار در سیستم جذب پیوسته خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

نیترات یکی از آلاینده‌های مهم در منابع آبی به شمار می‌رود. محدودیت منابع آبی و افزایش آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط یون‌های نیترات، یافتن راه حل‌های قابل قبول زیست محیطی را برای حذف این ماده از منابع آبی ضروری می‌سازد. برای کاربرد‌های عملی جاذب باید دارای ظرفیت بالا، ارزان‌قیمت و با کاربرد آسان استفاده شود. در این تحقیق تأثیر جاذب‌های پوسته تخم مرغ، پوسته برنج،کاه و کلش گندم و برگ درخت بلوط برحذف یون نیترات از محلول آبی بوسیله سیستم جذب پیوسته خاک بررسی گردید. در آزمایش‌های پیوسته با استفاده از آب شبیه سازی شده اثر تغییرات غلظت نیترات ورودی به ستون در افزایش کارایی ستون جذب مورد ارزیابی قرار گرفت و کاربرد مدل‌های پیوسته جذب خاک در توصیف منحنی‌های شکست بررسی شد. نتایج آزمایش‌های پیوسته نشان داد که مقدار کل نیترات جذب شده و ظرفیت جذب ستون با افزایش غلظت نیترات ورودی به ستون افزایش یافت و مدل توماس با داده‌های آزمایشگاهی همخوانی بیشتری داشت. بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق، جاذب‌های پوسته تخم مرغ، پوسته برنج، کاه و کلش گندم و برگ درخت بلوط قابلیت بالای حذف یون نیترات را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of nitrate element removal by nanostructure adsorbents in continuous adsorption system

نویسندگان [English]

  • Ali Bafkar 1
  • Neda Baboli 2
1 Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc .Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Nitrate is one of the major pollutants in water resources. The limitation of water resources and the increase of surface and groundwater pollution by nitrate ions necessitates finding acceptable environmental solutions to remove this material from water sources. For practical applications, the absorbent should be of high capacity, low cost and easy to use. In this research, the effect of egg shell, rice husk, straw and wheat straw and oak leaves on nitrate ion removal from aqueous solution was investigated by continuous adsorption system. In continuous experiments using simulated water, the effect of changes in the concentration of nitrate entering the column was evaluated to increase the efficiency of the adsorption column and the application of continuous adsorption models was described in describing the failure curves. The results of continuous experiments showed that the total amount of nitrate absorbed and the column adsorption capacity increased with increasing concentration of nitrate entering the column and the Thomas model was more consistent with experimental data. Based on the results of this study, egg shell, rice husk, wheat straw, and oak leaves have high removal potential of nitrate ions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Adsorption column”
  • “nitrate concentration”
  • “Thomas model”
  • “fracture curve”