رخداد فرین بارشی فصل زمستان برروی ناهمواری های زاگرس در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک،دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

2 دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 سازمان هواشناسی

چکیده

بارش های فصل زمستان در غرب ایران تأمین کننده منابع آب زیرزمینی منطقه می باشد. از این نقطه نظر مطالعه بارش های فرین زمستانی اهمیت زیادی دارد. در ماه ژانویه با گسترش بادهای غربی تمام ایستگاه ها زیر نفوذ سامانه های بارشی قرار می گیرند، با توجه به معیار فراگیر شدن بارش در سطح منطقه، 10 مورد از دوره های بارشی چهار روزه ماه ژانویه با بیشینه بارش در سال های 1996 تا 2017 میلادی از طریق پردازش آماری تعیین شد و در نهایت از بین این موارد دوره بارشی چهار روزه 3 تا 6 ژانویه 1996 با بیشینه شدت بارش برای مطالعه انتخاب شد. نتایج نشان داد که هسته بیشینه بارش ها در بخش هایی از جنوب و دامنه های داخلی زاگرس مشاهده شده است. به استثنای محدوده اطراف مریوان بارش از جنوب به شمال منطقه روند کاهشی داشته است.تحلیل همدیدی الگوهای گردشی جو مشخص نموده است که غرب ایران زیر نفوذ منطقه همگرایی جریانات مرطوب غربی و جنوبی قرار گرفته است. نفوذ سامانه مدیترانه ای در بستر یک ناوه عمیق و همراهی آن توسط جریان نم ویژه از سمت دریاهای گرم عرض های پایین شرایط را برای رخداد بارش بیشینه در منطقه فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extreme Precipitation Event of Winter Over the Zagros Mountains in Western Iran

نویسندگان [English]

  • mehrdad kiani 1
  • hasan lashkari 2
  • houshang ghaemi 3
1 PhD Student of Synoptic Climatology, Earth sciences Department, Shahid Beheshti university,Tehran,Iran
2 Associate Professor of Climatology, Earth sciences Department, Shahid Beheshti university,Tehran,Iran
3 Professor of Meteorology, Atmospheric Science & Meteorological Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Winter precipitation in western Iran is the source of groundwater resources in the region. From this point of view, the study of Extreme winter precipitations in western Iran is very importance. in January, with the spread of western winds, all stations are under the influence of rainfall systems , thus In in this study, extreme precipitation of January have been analyzed in western .
According to pervasiveness precipitation criterion in the region level, 10 items of the four-day precipitation periods of January with precipitation maximum from 1996 to 2017 by statistic processing. Finally, from these cases, the four-day period of 3 to 6 January 1996 with most intensity was selected for in this study. The results indicated that the maximum of precipitation has observed in the south, and inland aspects of the zagros. precipitation has been decreasing from south to north of the region. The influence of the Mediterranean system on the bed of a deep trough and its accompaniment with the special humidity stream from the side of warm seas of low Geographic latitudes has provided conditions for the maximum precipitation event in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • precipitation
  • January
  • Iran
  • Zagros
  • synoptic