مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر ویژگیهای رشدی و مقدار عناصر غذایی گیاه کلزا در شرایط آلودگی خاک با آرسنیک انجام شد. سطوح مختلف آرسنیک (صفر، 7/5، 15/5، 22/5 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم) به خاک تزریق شده و بعد از طی 2ماه، مایه زنی باکتری ها و کشت کلزا انجام گرفت. 3ماه پس از کشت گیاهان برداشت و برخی شاخص های رشدی و غلظت منیزیم، آرسنیک و فسفر اندازه گیری گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه از سطح آرسنیک شاهد با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و کمترین آن از سطح mg/kg 30 آرسنیک با آزوسپریلوم به ترتیب به میزان 20/53 و 11/31 سانتی متر حاصل شد. بیشترین وزن خشک و وزن تر در سطح اول آرسنیک با باکتری های سودوموناس پوتیدا و کمترین آنها در غلظت بالای آرسنیک با باکتری های آزوسپریلوم حاصل گردید. در بالاترین غلظت آرسنیک خاک، کمترین مقدار تراکم برگ (8/33) با سودوموناس فلورسنس BR1 و بیشترین آن (39/33) با سودوموناس فلورسنس BR150 بدست آمد. با افزایش مقدار آرسنیک درخاک، از میزان منیزیم و فسفر کلزا کاسته شده و در 30 میلی گرم برکیلوگرم آرسنیک، به کمترین میزان خود به ترتیب (0/13 mg/kg ، درصد0/314) رسیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of concentration of nutrients in rapeseed and its growth response to inoculation with plant growth promoting bacteria in arsenic contaminated soil

نویسندگان [English]

  • Seyedeh parisa khosravi 1
  • Ali Ashraf Soltani Tularud 1
  • Esmaeil Goli Kalanpa 2
  • Mohammad BabaAkbari 3
1 Department of Soil Science Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, iran
2 Department of Soil Science Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Soil Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research was to study the impact of plant growth promoting bacteriaon characteristics of growth and the amount of nutrients in rapeseedin soil contaminated by arsenic. different levels of arsenic (0, 22.5, 15.5, 7.5 and 30 mg/kg) injected into the soil, after two months, inoculation of plant growth promoting bacteria and cultured canolara. Three months later, harvesting of rapeseed and some growth indices, magnesium, arsenic and phosphorus evaluated. The results of means comparison indicated that the maximum plant height from arsenic by Pseudomonas Putida and the minimum plant height from 30mg/kg arsenic by Azospirillum were 20.53 cm and 11.31 cm, respectively. The highest fresh and dry weightin obtained than lowest level of arsenic by Pseudomonas Putidaand. lowest fresh and dry weight in high arsenic concentration attained by Azospirillum.At the highest concentration of arsenic in the soil, the lowest leaf density by Pseudomonas fluorescence BR1 obtained to be 8.33 and the highest leaf density (39.33) by inoculated treatment of Pseudomonas fluorescence BR150 attained. With increase of arsenic in the soil, the magnesium and phosphorus in rapeseed were decreased, and with 30 mg/kg arsenic, they were reduced to the lowest level which were 0.13 mg/kg and %0.314, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Stress”
  • “Heavy metal”
  • “Growth Indicators”
  • “Pseudomonas”