اولویت بندی ایمنی در تاسیسات هسته ای با استفاده از ماتریس تحلیل ریسک و روش ANP (مطالعه موردی: تاسیسات غنی سازی اورانیوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت محیط زیست- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

2 دانشجوی گروه مدیریت محیط زیست- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

هـدف از پژوهش حاضر اولویت‌بندی ریسک ایمنی در تاسیسات هسته ای با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای می‌باشد. شاخص‌های مربوطه عبارتد از: برخورد ماشین آلات و تجهیزات در حین استخراج و گودبرداری، تغییرات دما در قلب تاسیسات، برخورد ماشین آلات و تجهیزات با تاسیسات زیر زمینی حین گودبرداری، تزریق مواد اسیدی و شیمیایی، پرتوگیری هنگام رادیوگرافی، تماس با مواد پرتوزا، تماس با پرتو ماوراء بنفش حین جوشکاری، نشست مواد هنگام فلاشینگ، ورود رنگ به محیط زیست هنگام رنگ آمیزی، پرتاب جرقه های جوشکاری. مشخص شد که روش‌های موجود تصمیم‌گیری چندمعیاره قادر به اولویت بندی دقیق خطرات نمی باشد. در حالی که روش ANP مورد استفاده در این پژوهش علاوه بر اینکه قادر است خطرات را با دقت بیشتری از هم تفکیک نماید بلکه می تواند اهمیت آنها را نسبت به همدیگر بر اساس درجه ریسک آنها بیان کند. مشخص شد که روش‌های موجود قادر به اولویت بندی دقیق خطرات نمی باشد. در حالی که روش پیشنهادی در این پژوهش علاوه بر اینکه قادر است خطرات را با دقت بیشتری از هم تفکیک نماید بلکه می تواند اهمیت آنها را نسبت به همدیگر بر اساس درجه ریسک آنها بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Safety Risk in nuclear facilities Using ANP Method (Case Study: Uranium Enrichment Facilities)

نویسندگان [English]

  • Habibalah Dehghan 1
  • mahdi darvishi 2
1 Assistant Professor, Department of Environmental Management - Safety, Health and Environment, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Department of Environmental Management - Safety, Health and Environment, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to prioritize safety risk in nuclear installations using network analysis method. Evaluation of safety risk indices in nuclear installations was done using network analysis method. Related indicators are: machinery and equipment collision during extraction and excavation, temperature changes at the heart of the facility, collision of machinery and equipment with underground facility during excavation, acid and chemical injection, radiographic exposure, and exposure to radionuclides. , UV contact during welding, material deposition during flushing, environmental dyeing during painting, throwing welding sparks. The findings of the study showed that existing multi-criteria decision-making methods cannot accurately prioritize the risks. While the ANP method used in this study is not only capable of separating hazards more accurately, it can also express their importance to each other based on their degree of risk. It was found that the existing methods cannot accurately prioritize the hazards. In other words, management has no idea of the limited resources available to eliminate or control the same risks. While the proposed method in this study is not only capable of separating the hazards more accurately but also can express their importance to each other based on their degree of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk of Safety
  • Nuclear Facilities
  • Risk Analysis
  • International Nuclear Agency