بررسی مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های جدا شده از خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واجد اقلید، اقلید؛ ایران

چکیده

The spread of antibiotic residues increases the burden of antibiotic resistance microorganisms. The purpose of this study was to determine the antibiotic resistance pattern in isolated bacteria from Isfahan soils. The soil samples collected from agricultural lands (19 samples) and non-agricultural (industrial) (16 samples). The resistant bacterial population was determined using five antibiotics including erythromycin, vancomycin, and co-trimoxazole (0.5 mg/L), gentamicin (1 mg/L) and, penicillin G (2mg/L) and identified by standard cultural, morphological and biochemical characteristics. Antibiotic susceptibility of the isolates determined by minimum inhibitory concentration (MIC) by macro broth dilution. Subsequently, minimum bactericidal concentration (MBC) and multiple antibiotic resistance (MAR) profiles were determined. A total of 152 bacteria from different genera such as Staphylococcus, Corynebacterium and Bacillus sp were determined. The incidence of gentamicin and erythromycin-resistant bacteria were highest in agricultural and industrial soils, respectively. The MIC and MBC concentration of penicillin G were significantly higher than other antibiotics. Results revealed that 84% of isolates were MAR which half of them were tetra and penta-resistance to antibiotics. Many factors such as the Zayanderud River and using of livestock is affected by bacterial resistance in soil and water.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Multidrug Antibiotics Resistant Strains from Soil Samples

نویسنده [English]

  • Arezoo Tavakoli
Department of Nursing, Faculty of Nursing, Islamic Azad University, Eghlid, Iran
چکیده [English]

مصرف وسیع آنتی‌بیوتیک سبب افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میکروارگانیسم‌ها شده است. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های جدا شده از خاک‌های اصفهان است. در مجموع به ترتیب 19 و 16 نمونه خاک از مناطق کشاورزی و صنعتی جمع‌آوری شده است. مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک اریترومایسین، وانکومایسین، کوتری‌موکسازول، جنتامایسین و پنی‌سیلین‌جی تعیین شد. شناسایی آنها بر اساس خصوصیات ظاهری و ویژگی‌های بیوشیمیایی تعیین می‌گردد. حساسیت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های جدا شده بر اساس حداقل غلظت بازدارنده از رشد با روش ماکروبرات تعیین گردید. سپس حداقل غلظت کشنده آنتی‌بیوتیکی و مقاومت چندگانه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها برای موارد جدا شده مشخص گردید. در مجموع 152 باکتری از جنس‌های مختلف مانند استافیلوکوکوس، کورینه‌باکتریوم و باسیلوس شناسایی شد. شیوع مقاومت نسبت به جنتامایسین واریترومایسین بترتیب در خاک‌های کشاورزی و صنعتی بیشتر ازسایر موارد است. غلظت حداقل غلظت بازدارنده و نابود کننده برای پنی سیلین‌جی به شکل چشمگیری بیشتر از سایر آنتیبیوتیک‌ها بود. بر اساس نتایج 84% از باکتری‌های جدا شده به چند آنتی‌بیوتیک مقاوم بودند که نیمی از آنها به چهار و پنج آنتی‌بیوتیک مقاومت داشتند. برخی عوامل مانند آب زاینده رود و کاربرد کود حیوانی بر مقاومت باکتری‌ها در خاک و آب تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • آنتی‌بیوتیک
  • مقاومت
  • خاک
  • اصفهان
  • حداقل غلظت بازدارنده