شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

3 گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

4 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

نقشه‌سازی مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی به منظور توسعه راه‌کارهای اطمینان از عرضه آتی آن‌ها ، فراهم‌سازی و کمی‌سازی آن‌ها ضروری است. در این مطالعه که با هدف بررسی هم‌زمان خدمات چندگانه و شناسایی مناطق کلیدی عرضه آن‌ها در بخش مرکزی استان اصفهان انجام شد، سه خدمت اکوسیستمی ارزش زیبایی‌شناسی سیمای سرزمین، ارزش تفرجی و کاهش آلودگی صوتی در محیط نرم‌افزار GIS نقشه‌سازی شد. سپس با به کارگیری تحلیل هم‌پوشانی مکانی، شاخص کل عرضه خدمات اکوسیستمی، محاسبه شد و در ادامه با استفاده از رویکرد آمار فضایی، نقاط داغ عرضه خدمات اکوسیستمی شناسایی گردید. در پایان رابطه‌ی میان نقاط کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی با پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی و شرقی منطقه مطالعاتی پراکنش دارند و دارای رابطه‌ی مستقیمی با پوشش گیاهی هستند. این مناطق 94/9 درصد سطح منطقه مطالعاتی را در بر می‌گیرند. تحلیل نقاط داغ در بررسی خدمات اکوسیستمی چندگانه می‌تواند کارایی روش‌های مدیریتی برای حفظ خدمات اکوسیستمی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Determining Key Areas for Multiple Ecosystem Services Supply in Central Part of Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • sedighe abdollahi 1
  • Alireza Ildoromi 2
  • Abdolrassoul Salmanmahini 3
  • Sima Fakheran 4
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University
2 Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University
3 Department of Environment, Faculty of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricutural Science
4 Department of Environment, Faculty of Natural Resource, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Mapping key areas for ecosystem service supply is essential for the development of strategies that will ensure their future supply, provision and quantification. This study aims to investigate simultaneous multiple services and identifying key area for their supply, three ecosystem services, including, landscape aesthetic value, recreation and noise reduction were mapped using GIS in central part of Isfahan province. Then, total ecosystem services supply index was calculated using spatial overlay analysis and then hotspots of ecosystem services supply were identified using the spatial statistics approach. At the end, the relantionship between key area for ecosystem supply and vegetation cover was considered. The results showed that key areas for ecosystem services supply, are distributed in the central and eastern part of the study area and have a direct relationship with vegetation. These areas comprise 9.94% of the study area. Hotspots analysis to consider multiple ecosystem services, can increase, the effectiveness of management approach for conserving ecosystem services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Ecosystem Services
  • Hotspots
  • Gites-ord Index
  • Spatial Clustering
  • Land Management