پیوندهای مفید

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه تکنولوژی های نوین در مدیریت منابع پایدار محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت 30 آبان ماه لغایت 2 آذرماه 1396 سالن علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران