نویسنده = سید علی جوزی
تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6816-6824

10.22034/jess.2023.379685.1945

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا تابش؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ سیدعلی جوزی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی


مکانیابی احداث سد مخزنی لاسک بر پایه ارزیابی اثرات اجتماعی با تکنیک FTOPSIS و مدل FANN در نرم‌افزار MATLAB

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1685-1695

انوشیروان محمدی نژاد؛ سید علی جوزی؛ حسن کریم زادگان