تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع‌ طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

4 گروه محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

5 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22034/jess.2023.379685.1945

چکیده

در ادبیات جهان کاربرد‌های متفاوتی از واژه‌های پایداری و تاب‌آوری وجود داشته است و در این زمینه مقالات متعددی به چاپ رسیده است، به طوری که برخی از محققین پایداری و تاب‌آوری را به عنوان یک مفهوم و برخی دیگر ادعا می‌کنند که آن‌ها کاملاً متفاوت و نامرتبط هستند. در این راستا بررسی و تحلیل گسترده اسناد علمی معتبر و دانش جهانی در این زمینه می‌تواند به پژوهشگران بر استفاده یکپارچه از پایداری و تاب‌آوری کمک نموده و چارچوبی برای آن فراهم آورد. برای انجام این پژوهش، ابتدا داده‌ها از پایگاه علمی اسکوپوس جمع‌آوری گردید در ادامه مراحل داده‌آمایی انجام و داده‌های نهایی با بهره‌مندی از الگوریتم مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی در نرم افزار VOSviewer تحلیل و ارزیابی شد. مرور ادبیات سیستماتیک نشان داد پایداری و تاب‌آوری پارادایم‌های مرتبطی هستند که بر ظرفیت یک سیستم برای حرکت به سمت مسیرهای توسعه مطلوب تأکید دارند. بر طبق نتایج حاصل از تحلیل شبکه دانش سه چارچوب مدیریتی تعمیم یافته برای سازماندهی پایداری و تاب‌آوری بر ادبیات جهانی غالب بودند: (1) تاب‌آوری به عنوان مؤلفه پایداری، (2) پایداری به عنوان مؤلفه تاب‌آوری، و (3) تاب‌آوری و پایداری به عنوان اهداف جداگانه. این پژوهش نشان داد استفاده از رویکرد تحلیل شبکه دانش و ترسیم نقشه آن می‌تواند برای دستیابی به یک دیدگاه جامع و کلنگر در مسیر پژوهش‌های پایداری و تاب‌آوری در آینده مؤثر واقع ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Sustainability and Resilience Knowledge Map and providing a framework for it

نویسندگان [English]

  • seyed kazem Mousavi 1
  • Mohammadreza Tabesh 2
  • Akramolmolok Lahijanian 3
  • Seyed Ali Jozi 4
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 5
1 Department of Environmental Management, Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Environment, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
5 Department of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In world literature there have been many disparate uses of the terms sustainability and resilience, with some framing sustainability and resilience as the same concept, and others claiming them to be entirely different and unrelated. However, global and local policy processes often use vague or narrow definitions of the concepts of sustainability and resilience, leading to deep confusion, particularly in instances when the two are used interchangeably. In this regard, the extensive analysis of valid scientific documents and a lot of world-produced knowledge in this field can help most of the researchers on integrated use of sustainability and resilience and provide a framework in this field. In this regard, the data were collected and refined from the Scopus information database and was analyzed with algorithms based on social network analysis in VOSviewer software. A systematic literature review showed that sustainability and resilience are interrelated paradigms that emphasize a system’s capacity to move toward desirable development paths. The findings showed of three generalized management frameworks for organizing sustainability and resilience were found to dominate the literature:
(1) Resilience as a component of sustainability, (2) sustainability as a component of resilience, and (3) resilience and sustainability as separate objectives. Applying the knowledge network analysis approach and mapping it is recommended to achieve a holistic perspective in the field of sustainability and resilience research and in the future.
Extended Abstract
1-Introduction
Resilience and sustainability are considered effective strategies to face any hazards and help the planning process. Since sustainable development goals viewed sustainability and resilience are inherently connected, scholar’s understanding of these concepts is necessary to use in related fields. In this context, there has been a continuous effort by international institutions and many others to secure a future with both a high quality of life and a resistance to the impacts of adverse events. These efforts have led to ever-growing interests in sustainability and resilience However, consensus on the definitions and beneficial use of these two concepts is lacking. In general, sustainability is focused on increasing the quality of life with respect to environmental, social and economic considerations, both in the present and for future generations. Resilience, on the other hand, focuses on the response of systems (including environmental, social, and economic systems) to both extreme disturbances and persistent stress. Both concepts represent large, complex, and important systemic issues, and joint implementation efforts should be carefully evaluated to reduce underperformance risks stemming from an incomplete understanding of their similarities and differences. Due to the potential for conflict between the two concepts, the need for integrated sustainability and resiliencemanagement has been widely articulated in the literature.To address this need, we conducted a review of existing literature and frameworks for joint implementation of sustainability and resilience. The review enabled us to identify flexible definitions for sustainability and resilience, identify three major frameworks or perspectives that relate sustainability and resilience. Resilience and sustainability are considered effective strategies to face any hazards and help the planning process. Since sustainable development goals viewed sustainability and resilience are inherently connected, scholar’s understanding of these concepts is necessary to use in related fields. In this context, there has been a continuous effort by international institutions and many others to secure a future with both a high quality of life and a resistance to the impacts of adverse events. These efforts have led to ever-growing interests in sustainability and resilience However, consensus on the definitions and beneficial use of these two concepts is lacking. In general, sustainability is focused on increasing the quality of life with respect to environmental, social and economic considerations, both in the present and for future generations. Resilience, on the other hand, focuses on the response of systems (including environmental, social, and economic systems) to both extreme disturbances and persistent stress. Both concepts represent large, complex, and important systemic issues, and joint implementation efforts should be carefully evaluated to reduce underperformance risks stemming from an incomplete understanding of their similarities and differences. Due to the potential for conflict between the two concepts, the need for integrated sustainability and resiliencemanagement has been widely articulated in the literature.To address this need, we conducted a review of existing literature and frameworks for joint implementation of sustainability and resilience. The review enabled us to identify flexible definitions for sustainability and resilience, identify three major frameworks or perspectives that relate sustainability and resilience.

2- Materials and Methods
This research is applied study that has used scientometric approach to review scientific documents. The present study is a type of scientometrics. In this research, the method of social network analysis with an exploratory approach has been used to explain and analyze the co-authorship and co-authorship of related researches in the whole network. Therefore, the main purpose of this study is to systematic analysis of knowledge network and mapping the sustainability and resilience by examining the network of both co-authorship and co- occurrence in this field to determine the sources and trends of knowledge and its shortcomings. The data were collected from the Scopus information database and was analyzed with algorithms based on social network analysis in VOSviewer software. To this end, we used census method, collected all scientific documents (including articles and books) related to the field of "sustainability and resilience" in English inserted in the title, abstract and keywords from Scopus database in several stages from 1986 to the end of March 2023.VOSviewer software is a network analysis-based application that can be used to draw scientific networks and scientometric-based studies. The software has many applications in research based on research literature and research background.

3- Results and Discussion
Given the differences in definition, methodology, tools, and application domains for sustainability and resilience, no single management framework can be proposed to meet the needs of all stakeholders. However, existing implementation strategies in the literature can be categorized using three generalized frameworks that capture the objectives of sustainability and resilience: (1) resilience as a component of sustainability, (2) sustainability as a component of resilience, and (3) resilience and sustainability as separate objectives. Framework1 is constructed through an institutional perspective, with resilience fitting within previously established institutional boundaries of sustainability. Framework 2 is focused on the subcomponents sustainability, and how being economically, socially, and ecologically sustainable makes a system more resilient. Framework 3 is informed by objective-oriented efforts, such that short term goals of resilience and sustainability can compete.

4- Conclusion
Common efforts exist across disciplines and framework styles for implementing resilience and sustainability.These efforts include prioritizing sustainability and resilience objectives, capitalizing on synergies, alleviating the negative impacts of conflicts, and communicating efforts to stakeholders.
Applying the knowledge network analysis approach and mapping it is recommended to achieve a holistic perspective in the field of sustainability and resilience research and in the future.
Finally, the knowledge map extracted in this research can be used by researchers to achieve a holistic and integrated view in sustainability and resilience studies and to achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network Analysis
  • Knowledge Map
  • Sustainability
  • Resilience
  • VOSviewer software