کلیدواژه‌ها = "تغییر اقلیم"
ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8119-8133

10.22034/jess.2023.382713.1963

رقیه اسکندری؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ سپیده چوبه


آشکار‌سازی و برآورد تغییراقلیم سال‌های آتی ایران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7243-7263

10.22034/jess.2023.393740.2007

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر


شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2791-2800

امیرمحمد آخوندی خلفی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سیده روزیتا فاضلی عطار