کلیدواژه‌ها = "خدمات اکوسیستمی"
ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمت زیستگاهی اکوسیستم تالاب قره قشلاق

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5757-5769

10.22034/jess.2022.348664.1815

نفیسه رضاپور اندبیلی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان