کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، محیط زیست ، گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تخقیقات

3 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تخقیقات

چکیده

صنعت گردشگری یکی از منابع اقتصادی مهم است و امروزه کشورهای جهان جهت برآورد پتانسیل‌های منابع طبیعی خود با روش های مختلفی مورد مطالعه قرار داده‌اند. استفاده از پتانسیل و قابلیت های گردشگری در هر منطقه بصورت مکانی و زمانی می تواند زمینه ای پایدار برای توسعه آن منطقه فراهم کند. بنابراین ، هدف از این مطالعه ایجاد رویه جدید و قابل اتکا برای مطالعه توان بومگردی با معیارها و روش‌های ارزیابی ممختلف بود. در این مطالعه با روش مطالعه میدانی فشرده و پرسشگری ابتدا 37 نقطه شاخص بومگردی شناسایی گردید سپس با مدلسازی خدمات اکوسیستمی مختلف با روش‌های سامانه تصمیم گیری به مدلسازی توان اکولوژیک بوم گردی حوضه پرداخته شد. در این مطالعه ، ارزش زیبایی شناختی منظره ، ارزش کیفیت زیستگاه و نادر بودن زیستگاه از سال 2000 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که معیارهای خدمات اکوسیستمی در سیستم تصمیم‌گیری با روش گاما فازی ، مدل را از صحت 0.42 به 0.766 بهبود می بخشد. و همچنین 8 معیار رایج در مدل گردشگری مخدوم در سیستمهای تصمیم گیری بومگردی به اندازه کافی دقیق مفید نبوده و یا نمی‌توان برای مناطق دیگر ارجاع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantification of Ecosystem Services Approaches for Sustainable Ecotourism Planning in Mountainous Areas (Case Study: Haraz Basin)

نویسندگان [English]

  • mahtab tavakoli 1
  • Forough Farsad 3
  • Maryam Robati 4
1 PhD student, Environment, Department of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
2 Assistant Professor, Department of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
3 Assistant Professor, Department of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
4 Professor, Department of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
چکیده [English]

The tourism industry is one of the important economic resources and today the countries of the world have studied it in different ways to estimate the potentials of their natural resources. Utilizing the potential and capabilities of tourism in any region spatially and temporally can provide a sustainable basis for the development of that region. Therefore, the purpose of this study was to establish a new and reliable procedure for studying ecotourism potential with different evaluation criteria and methods. In this study, with the method of intensive field study and questioning, first 37 ecotourism index points were identified, then by modeling different ecosystem services with the methods of decision system, the ecological potential of ecotourism in the basin was modeled. In this study, the aesthetic value of the landscape, the value of habitat quality and the rarity of the habitat from 2000 to 2020 were investigated. The results of this study showed that the ecosystem service criteria in the decision system with fuzzy gamma method improve the model from 0.42 to 0.766. Also, 8 common criteria in Makhdoom tourism model are not useful enough in ecotourism decision systems or can not be referred to other regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ecosystem Services"
  • "Ecotourism"
  • "Decision Making System"
  • "Haraz Basin"